Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?3# N «.

V/at vrouw natuur ter werelt heeft gebragt enz. Anslo. O hoe fchoon zijt gij Natuur! O dierbare woning, door de zorgvuldigheid der natuur, ten behoeve des doods, gefiicht! Sels. Den loop der natuur volgen. De werken der natuur befchouwen. Tol aan de natuur betalen, Iterven. De natuur maakt geenen fprong. Figuurlijk, de geheeie omvang van alle toevallige wezens: dat is in de ganfche natuur niet aan te treffen. De ligchamelijke dingen op onzen aardbodem: de drie rijken der natuur. De gefchiedenis der natuur. Wat verrukt ons meer, dan de fchoone natuur te befchouwen? Overal is wijsheid en orde in de inrichting der natuur. O gij tooneelen der ftoffelijke natuur,' die jierffelijke oogen betooveren! Sels. In de beeldende kunsten verftaat men door de natuur alle zigtbare voorwerpen, welke de kunstenaar nabootst: 't penfeel volgt Natuur, Godts dochter. Anslo. Zoo volgt de fchilderkunst de fchoonheit van Natuur. Vond. Zamenltell.: nat uurhoek, boek der natuur, de gefchapene wereld, natuurkenner, natuurkennis, na* tuurkunde, natuurkundig , natuurwerking, en vele woorden meer. NATUURLIJK, bijv. n. en bijw., natuurlijker, natuurlijkst. De trappen der vergelijking zijn, in eenige gevallen, flechts te dulden. Dat met de natuur overeenkomt, inde natuur gegrond is. i. Zoover natuur de kragt van werkingen of de vereeniging van het meenigvuldige van een ondeelig ding is, beteekent het, in het gemeen , iets, dat in die kragt gegrond is. En wel eenigzins daarin gegrond, met de trappen van vergrooting; het tegendeel van onnatuurlijk: deugd is aan het kristendom natuurlijk. Dat is geen natuurlijke honger. Geheel daarin gegrond; in tegenftelling van bovennatuurlijk, en foms ook van onnatuurlijk: zijnen natuurlijken dood fterven. Het natuurlijke leven, in tegenftelling van het geestelijke. Wij hebben eenen natuurlijken afkeer van alle fmert. -—In het bijzonder, met vele en verfcheidene bepalingen. In de fcholen is de natuurlijke godgeleerdheid een zamenftel van godlijke waarheden, die door het vernuft, buiten de openbaring, gekend kunnen worden. De natuurlijke pligten, die door de natuurwet aangewezen worden. Natuurlijk is, wijders, dat met de aanvangelijke gefteldheid eener zaak overeenkomt, daarin gegrond is, met uiclluiting van alle veranderingen,.

Sluiten