Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f ~~ 2 a P<f d f*t*_ S £

Foor V Land. h\ B.

GELYKHEID, VRYHEID-

EXTRACT uit de Notulen van het Departement ' taal Beftuur van den Amflel-, van

Woensdag den 2Q<ten Oclober 1800.

Het zesde Jaar der Bataaffche Fryheid.

Is eeleezen een Zxtté uit het Register der Refolucicn van den Agent van Finanuën, van den s8ften deezer, Litt. A, van den volgenden inhoud:

GELYKHEID, VRYHEID,

Extraft uit het Register der Refoluti'ên van den Jgent van Finctntiën.

Den s8ften October 1800.

Het zesde Jaar der Bataaffche Vryheid.

In aanmerking genomen zynde dat by den IVden der Additionele Artikelen ; behoorende tot de Afte van Staatsregeling, alle Geestlyke Goederen en Fondfen, waaruit te vooren de Traktementen of Penfloenen der Leeraaren en Hoogleeraaren der voormaals Hee.fchende Kerk betaald werden, ten daarby bepaalden einde zyn Nationaal verklaard. ■ i,

Gecorüdereerd vcords, dat, inmiddels en hangende de finaale befchikktngen, welken het Vertegenwoordigend Ligchaam ten deezen aanzien zal vermeenen te moeten daa; (tellen, eenige voorbereidende maatregelen zullen behooren te worden genomen, - aVhnns, dat, by het aannaderend einde der dne jaaren, geduurtnde welken de Revenuen en Momflen van voorfchrevene Goederen en Fond/en tot voldoening Oer gedacfoe 'IraBementen en Penfioenen zyn aangewezen, alle dezelve Goederen en Fondien, onverminaerd den aanjpraak van eemg Ligchaam 0} Gemeente, or der de beheerirg der tNaue zullen moeten worden gebragt.

Geconfidereerd eindelyk, da- tot bereiking deezer oogmerken eene naauwkeurtee kennis der voorfchrevene Goederen en Fondfen ablolutlyk worde vereiscnt en dat alzo her gereqaireerde by des Agents Aanfchryving, op den *rfl*> April deezes janrs, N°.iu B., aan de refpective Financiceie Commisfien gedaan, daartoe onvoldoende is.

Is by den Agent gercfolveerd:

De refpeeïive Departementale Beftuuren aantefchryven en te gelasten, zoo als Jchieat by deeze, om, uittenyk binnen drie maanden na heden, intezenden fere accuraL en fpecifieke Opgave van alle zodanige Geestlyke Goederen en Sfï, by het voorfchreven Artikel bedoeld, als in ieder Departement aanwe-

• en vooruit nog aftuëel, het zy voor het geheel oi ten deele, eemge

IVgenten, Pennoenen, Kindergelden, Emolumenten ofeemge andere loewpn aan de Leeraaren en Hoogleeraaren en derzei ver Weduwen, zoo mede aangeeni|I verdere Beambten der voormaals Heerfchende Kerk, als Schoolmees-

DeMunicipaliteit van

Sluiten