Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.** Pa.

?eZeL°,f /8ne dln*en met PaP *«n elkander hecht™ • twee bladen papier zamenpappen. Iets me^ nin Tullen, e„ Heviger makerij fó£ *"JXJ?J

iEtS 5 P*P,Winden: ^duiipat pen om kern des te beter te doen etteren. Van hl?L

PDPJ\t fmeene7"g^ijZen: waartoe al dat gJap fL

ntuiSoZtpaTseweldis' Voom Jk ^fel-

PAnltin «bn.ik' p''°f **" ««meerv. is

in hetY h ^sterdvvoord, in onze taal, even als lat LraL /J' enS-'.gevormd van het middeleeuw. iat. parata, dat, in het na., gaaf overgenomen is'

raad -' 2f 2?" ,jk te" aan2i'en van 1{!êe^S en huil nut JLdtentrfe.er iot. Pfrade, dan tot wt zenlij k .

-~c?ij verfchtpit aittpd in volle parade, is altiid even deft.g uitgedoscht. \L dezen zin lord her Voord zamengevoegd met benamingen van al, wat toTvertoT n.ng van pracht en opfchik dient: paradebed, paradekleed, paradepaard, enz. Voorts eene opfogt in de teste kleeding, bijzonderlijk van het krijgsVSk: op l parade komen. Overdragtiglijk de foldaten z-ïve ^ dié Zll St,WF betrekken: uit hoe tejeman-

fihappjn bejlaat die pa¥ade? ~ Parade geef acht "Z

f^'^^^1' ^^S P^dcplaats, de te betreffen he,5 ^"-Igsvohc bijeenkomt, onfde wacht te betreden , parademarsch , — waehtparade , enz. Voorts komt van parade, en eren hef onl' parai Zin ^/T^/^inen; zie hem eens me/dien parZrt." PMradtren' - D' Sr**»* ^gerii

P^.DIn,S' Z 3> d" Pfadijzes, of van het paradijs, meerv. paradijzen. Een basterdwoord, in onze SSh^Ê T£St a lC an,de-*en< overgenomen van het perziicne zoo als de lusthoven heetten, die door

rPwT a k,Vni,n?e? b,ï hu"ne paleizen werden aangelegd. Aan die lusthoven gaven de Grieken den naam van xocp^oi -, en hiermede beftempelden de grieksch fprekende Joden ook den lusthof, waarin God, volgens den leenfpreukigen aanvang van Gene/., de eerde menkl en zou hebben gepfaatst; en dien hof noemde men vervolgens in het lat. paradizus. Tot dien hof behoort ons paradijs a deewfte plaats: God pielde Adam in het para.

éijs. -*

Sluiten