Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 3 ' ^"4* jfffi

Voor het Land. —c^f~

GELTKHEID, FRTHE1L, BROEDERSCHAP.

EXTRACT uit het Register der Refolutien van het

Departementaal Beftuur van de Delf, genomen op den 31. Mey 1799.

Het 5de Jaar der Bataaffche frybeid.

js geleezen eene Misfive van den Agent by het Departement van Inwendige Politie eri Toezicht op den ftaat van Dyken, Wegen en Wateren der Bataaffche Republiek, in dato 28 Mey 1799» zynde van de volgende inhoud:

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

De Agent by het Departement van Inwendige Po. tie en Toezicht op den ftaat van Dyken, Wegerj en Wateren der Bataaffche Republiek, Aan

Het Departementaal Beftuur van de Delf ln den Haag den 28 Mey 1799. Het jrfe Jaar der Bataaffche Vrybeid.

MEDE BURGERS!

D oor het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek by Refolutie van den 23ften dezer gelast zynde om UI. aan te fchryven, dat aangezien het Fransch Gouvernement zich beklaagd, dat het Secreet Befluit van het Uitvoerend Bewind van 2 November LI., zynde van dcezen inhoud:

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

EXTRACT uit het Register der Bcfluitcn van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek.

Vrydag den 2. November 17&CHet 4de Jaar der Bataaffche Vïybeid.

Is gelezen eérie Misfive van den Agent van Buitenlandfcbe Betrekkingen van defi 1. dezer lopende Maand, daarnevens inzendende Copie ccner Misfive van den Burger Lombard de Langres, Extraördinafis Envoijè der Franfche Republiek, in dato iï. Biumaire, 7de Jaar(t- November 1798.) houdende verzoek dat de Franfche Commandanten in de verfchillcnde Plaatzen dezer Republiek reftdeerende, mogten worden geauthorifeerd tot het arrestéeren van alle Jonge Lieden der Confcriptie, die de Franfche Republiek verlaten hebben, en zig thans op Bataaffch Grondgebied bevinden ten einde dezelve ter dispofitie van het Fransch Gouvernement te houden, en dat deze authorifatie insgelyks mogt worden uitgeftrekt tot de Hollandfche Commandanten, in die Plaatzen, alwaar zig geen Fransch Guarnizoen bevindt.

Waarop Gedelibereerd zynde, is beflotéh:

Voor Eerst: Den Agent van Oorlog te authorifeeren en te gelasten, zöó als gëfchied by deze, om overeenkomftig het verzoek van den Kxtraördinaris Envoiiö der Franfche Republiek Lombard de Langres t alle Franfche Commandanten in de verfchillcnde Plaacfen der Bataaffche Republiek, zo wel als de Hollandfche Com-

man-

a 181 n* 25

Sluiten