Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het LancL ~

GELTKHEID. WITHEID. BROEDERSCHAP.

EXTRACT uit het Register der Refoluticn van het Departementaal Beduur van de Delf, genomen op den 2j. Maart 1800.

Het 6de Jaar der Bataaffche Frybsid.

\s gelezen een Extraft uit het Register der Befluken van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek in dato 20. Maart i8eo, N°. 23. zynde van de volgende inhoud:

Voor 't Land. JN". 23.

GEL YKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP,

EXTRACT uit het Register der Beflukeö van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek.

Donderdag den 20. Maart 1800. Het 6de Jaar der Bataaffche Vrfoeid.

D e A'tgemeene Secretaris heeft ter Vergadering voorgedragen:

Dat hy, by Befluk van het Bewind, van den 8. February L 1. N°. 37, was geauthori1'eerd, om, geduurende de Vacature van het Ampte van Postmeester Generaal, en tot dat daarover zoude zyn befchikt, de nodige orders te ftellen, dat de Depêches, ten dienfte van den Lande, naar behooren wierden geëxpedieerd;

Dat hy Secretaris, aan dit Befluk van het Bewind hebbende voldaan, in den loop deiwerkzaamheden, hiertoe betrekkelylc, hadt gemeend te moeten Obferveeren, dat zich van tyd tot tyd difficulteken opdeeden, om behoorlyk te worden gecertioreerd, aangaande het montant der zoogenaamde Extraördinaire Onkosten, welke de Couriers, ter oorzaake van Storm, flegte Wegen eh Ysgang, verplicht waren te maaken, wilde men aan de Expeditie der zaaken van den Lande, uit hoofde van deeze eh andere devgelyke oir., itandigheden, geene vertraging toebrengen; dat decze, zoogenaamde Extraördinaire Onkosten, door deeze Couriers nu en dan wel wierden geverifieerd, met Declaratoiren en Certificaten van Voerlieden, Schippers, Veerlieden en hunne Knegts, aangaande de oorzaaken der vertraging, en de omftandigheden waardoor zy tot het maaken van Extraördinaire Onkosten worden verpligt; dan, dat behalven, dat niet alle Schippers, Voerlieden, Veerlieden en hunne Knegts, behoorlyk kunnen fchryven, van die Lieden meestal niet kan worden gevergd, dat zy hunne Declaratoiren en Certificaten zoodanig inrichten, dat dezelve gezegd kunnen worden behoorlyke verificatoire befcheiden uit te maaken j

Dat hy Secretaris, aan de cene zyde overtuigd, dat het de intentie van het Bewind niet kan zyn, om aan eenige zyner Geëmployeerden hun Loon of hunne deugdelyke Verfchotten te onthouden; maar ook ter andere zyde overreed dat het Bewind, vooral zoodanige Extraördinaire Onkosten, als waarvan ten dezen qua:stie is, behoorlyk zal willen geverifieerd zien; — dan ook zyne gedachten hadt laten gaan over een middel öm beide deeze oogmerken tevens te bereiken, en gemeend hadt ten dien einde aan het Bewind te moeten voordragen, zoo als hy de vryheid nam te doen by deeze, om, by cene Circulaire Aanfchryving aan de refpective Departementale Beftuuren , de onderfcheiden Gemeente. Beftuuren binnen de Bataaffche Republiek, of wel, by ontyde, derzelvcr Voorzitters, en, met relatie tot de Veeren, waar geen Munieipaliteken zyn, de Commisfarisfen van dezelve Veeren, te doen gelasten, om, daartoe geüdiëerd, op vertoon van de Recepis, ter Secretary van 't Bewind, of ten Bureele van een der Agenten uitgegeven, aan Couriers, met Depêches van het Bewind, of van een der Agenten belast, aftcgeven een Declaratoir, waarin wordt geatceoteerd, dat deeze Couriers, door onvoorziene of buitengewoone omftandigheden, ab Storm, Ysgang, ongelukken aan Rytuigen, flegte Wegen en dergelyken, in hunne Reizen zyn vertraagd, of verplicht geworden om Extraördinaire Onkosten te maaken, met opgave der omftandigheden, en van het montant der Onkosten, met allegatie der Plaatfelvke Ordonnantiën, indien dezelve de Voerlieden of

Veer-

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK V«rz. Plakkaten

c, 182 no. 37

Sluiten