Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het Lan<J,

COPIE,

GELVKHEID, FRÏHEÏD, BROEDERSCHAP.

EXTRACT uit het Register der Refolutien van het Departementaal Beftuur van de Delf, genomen op den 7 Juny i8co. Het 6de $aar der Bataaffche Vïrybeid.

Ts ontvangen en gelezen eene Misfive vart den Agent van Oorlog der Bataaffche Republiek, in dato 4. Juny i8co N°' M " geleide van het Decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam in dato 20 Mey laatstleden, en tevens houdende verzoek aan hetzelve de nodige Executie te geveri.

(Zynde het Decreet van de volgende inhoud:) GELYKHEID, VRYHEID, ER O ÈD ER SCHAP.

EXTR ACT uit het Register der Befluiten van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Ligchaam des Bataaffchec Volks.

Vrydag den 9 Mey 1800*

Het 6de Jaar der Bataaffche Frybeid.

Bv refumtie gedelibereert zynde, over het Rapport van de Bur* aers Reprefcntantcn Pompe van Meerder-voort en verdere by Decreet van den 8. April laatstleden gecommitteerden ter Examen eener Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek van den 4. te vooren fub N°. |§, daar by voorgedragen hebbende, om bv Ampliatie van het 15- Articul van het 6 Hoofddeel van het Reglement van de Gewapende Burgermagt te bepalen, dat de Kosten moetende vallen op de verzorging der gefchikte Locaalen voor de Bataillons Provoosten, en Woningen der gemelde Provoosten voor de Amnnitie Kamers en Vergaderplaatzen, en voor de Raad van Adminiftratie en Discipline, zullen gedragen worden door de gezamentlyke Gemeente - Beftuuren van ieder Departement, om naar biltykheid door de Departementaal Bettuuren te worden geregeld.

En zvnde het zelve Rapport den t. Mey laatstleeden, ter dezer Ver»aderinge uitgebragt en in de Notulen vart dien Dag geinfereerd°, en dl Tweede en Derde leezing daar van op den y. daar aanvolgende en heden gefchied zynde, heeft de Vergadering zig met het daar by voorgeflagen Concept Beüuit conformerende ook aldus beflooten;

De Eerde Kamer van het Vertegenwoordigend Lighaam des BataaPchenJVolks gehoord hebbende het Rapport eener perfoneele Commisfie, by Befiuit van den 8. April jongstleden benoemd om Te dienen van Confideratien en Advis, op eene ten dien Dage neekomene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataafiche Sb Hek, houdende eenen Voordragt om het ij. Art. van het 6. Hoofddeelvan 't Reglement van de Gewapende Burgermagt te Ampliëeren, hier voor breder omichrevsn. Q^

Sluiten