Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vcor het Land.

GELYKUBIDy FRYHE1D, J3ROEDERSCHJP.

EXTRACT uit het Register der Rcfoluticn van het Departementaal Beftuur van de Delf, genomen op

den 17. Jany 1800. Het 6de $azr dsr Bataaffcbe Frybrii.

Is gelezen eene Misfïve van den Agent van Oorlog in dato to Tuny 1800 Lite D dienende ten geleide van een Extract, uit het Verbaal van welgemelde Aeent, in dato voorfz., houdende eene nadere bepaling, opzichtelyk het requireeren van Kycuieen. v^nag^S' KarrenenPaarden door de Corpicn van 's Lands Armee of der zeiver Ofrfcic-

(Zynde het voorfz. Extract, van de volgende inhoud:)

Voor'tLnn-i Lit. D. GELYKHEID, VRYHEID, BROEDER SCHAP.

Nopens bet requireeren

van Rytwgen, Kanen, E K T R A C T uit het VERBAAL van

Wagens en Paarden.

den Agent van Oorlog de. Bataafïche

Ten einde de afdoening der zaken te be- Republiek. Ipoedigen, is het nodig, dat in het ant

woord werde eeïndi- »t s , »

ceert, de Datum, als Den HaaS» den Tienden Juny i8co.

mede het Nummer of Het: 6de Jaar der Bataaffcbe Frybeid.

de Letter van het Be- J fluit; ook zal de Expeditie niet weinig wor-»

Mislives en Amwoor- van s Lanfs Armee onder Sren 2%U!u ƒ„ j° f andce,eïïie °8i™rcil

aU gewapende BurgerAaenr, RÏIUigcn Is belloten:

«it* De Comn,andeercndeOfficieren van alle de Cornfen van \T ai«Ë brmt» op hunne verantwoordelykheid aantefchryven en te eelaVeï. to Pr! ^71**1

ftiptelyk worde agtervolgd, de aanfehryving van den leemvan OorW «ll hCV7*£Cce?ber ,799" °Pzichtelyk het requireeren vm Waecïs eVpÏL^ by den Marsch van Troupes hier onder vermeld wagens en Paarden,

aan^IELm^

bygvoorkoomende geleedheden, ftiptelyk naar dg^^mh^fdSarVaï^g?.

3". Alle

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK V-srz. Plakkaten

Q. 182 No. 51

Sluiten