Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor 't Land-

GELTKHEID, VRTHE1D 3 BROEDERS CHAr.

EXTRACT uit het Register der Rèfolutien van hfiè Departementaal Beftuur van de Delf, genomen öp den ll. September 1800

Het 6de Jaar der Bataaffche Frybeid.

Is ontvangen en gelezen eën Beflüit van het Uitvoerend Bewind dér Bataaffche Républiek, in dato 6. September 1800, zynde van de volgende inhoud:

GELYKHEID, VRYEIEID, BROEDERSCHAP.

EXTRACT uit het Register der Befluiten van het Uitvoerend Bewind dér Bataaffche Republiek.

Saturdag den 6. September 1800. Het 6de Jaar der Bataaffche Vrybeid. ,

Cjedelibereerd zynde op eene Misfive van de Agenten van Inwendige Politie, Nationale Opvoeding en Nationale OEconomie, van den 22. Augustus 1. 1.; houdende, ter voldoening aan het Befluit van den 15. July 1.1., N°. 6., prealabel Rapport, nopens het in werking brengen van het Reglement op het Algemeen Armenbeftuur; ls, conform ds voordragt daarby gedaan, befloten: de respe&ive* Departementaale Beftuuren aantefchry. ven, zo als geichied by deze:

i°. Om van de respeftive Gemeente -Beftuuren binnen Hunlieder Departement te requireeren, opgaave van den Staat van het Armenwezen, voor zo verre hetzelve door hen, of van hunnentwege, en niet Kerkelyk, worde geadminiftreevd, en mitsdien van het getal der Bedeelden en het montant der Bedeelingen, zo in Geld, Voedfel, Kleding, als anderzints, alles volgens de laatstgeflotene rekening; mitsgaders van den Staat der Fondfen en Bezittingen, uitmakende den eigendom van hun Gemeentelyk Armenwezen; als mede van den Opbrengst der Gelden, wélke, uit andere bronnen herkomftig, iot onderhoud hunner gezamentlyke Armen dienen; en eindelyk, van den Staat der Geliichten en Etablisfementen, tot hun Gemeentelyk Armenwezen behorende, mee derzeher inkomften en uitgaven, en zulks met overlegging van Copien der laatst geilotcne Rekeningen van Regenten of Adminiftrateuren derzelvcr Geftichtcn en Etabhsfementen.

20. Om de voorn. Gemeente - Beftuuren al wyders te gelasten, van alle Kerkgcnoot•fchappen binnen hunne Gemeente op eene legaale wyze afecvragen, of dezelve zich in' ftaat en bereidwillig bevinden, om hunne behoeftige Leden zelve te onderhouden, met injunöie en onder fpeciaal verband, van aan het algemeen Armenbeftuur te Lewyzen , dat derzelver Fondfen tot dat onderhoud toereikende zyn, dan wel of dezelve, by gebrek aan genoegzaame middelen, niet in ftaat zyn, of om andere oorzaken niet vei kiezen, hunne behoeftige Leden te onderhouden, en mitsdien zich verpligc zien om derzelver Armen, als Kinderen.van den Staat, over te geven, en zulks met afftand van alle b'ondfen, door Giften, Erfmakingen, Inzamelingen, Aankoop, of onder welken anderen titul ook, verkregen, met authorifatie op de voorn. Gemeente-Beftuuren, om de refpecnve Kerkgenootfehappen fpeciaal te injungeeren, op deze aanvrage, binnen den tyd van Twee Maanden, te rekenen van den Dag dat de deswegens aan dezelve te doene aanfehry ving ter hunner kennisfe zal zyn gekomen , peremptoir te berichten.

3°. Om de voorn. Gemeente-Beftuuren al mede te injungeeren, tot zo lange dat op den voorflag, door het Bewind, na dat de in dezen gevequireerde opgaven zullen zyn ingekomen, ingevolge het 34. Art. der Publicatie van den 15. July 1. 1., aan het Vertegenwoordigend Lighaam te doen, by hetzelve zal zyn gedisponeerd, voörttegaan met de Adininiftratie en directie van hun Gemeentelyk Armenwezen; met verdere injufidlie aan de/.elve Gemeente-Beftuuren, om de refpedtive Knrkgenootfchappen onder hun resfurt te gelas. ten, om insgelykjs met de Adminiftratie en direftie van hun Armenwezen, op denzelfded voet, als tot hier toe gebruikclyk is, te con'tinuëercn.

4'J. Ka

Sluiten