is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederduitsch taalkundig woordenboek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T u s. 22j

het tusfchenvak; meerv. tusfchenvakken. Van tusrehen en vak. Een vak ergens tusfehen, eene tusfehenruimte: het tusfehenvak is te groot.

TTJSSCHENVLAAG, z. n., vr., der, of van de tusjchenvaag; meerv. tusfchenvlazen. Verkleinw. tusJchenvlaagje. Van tusjchen en vlaag. Eene vlaag ergens tusfehen : die Jchoone dagen werden door eene geduchte tusfchenvlaag ontluisterd. OverJragtelijk : zij krijgt wederom eene tusfchenvlaag van dolheid. Bij tusjchenvlagen, is, bij tusfehenpoozende aanvallen.

TtJSSCHEN VOEGSEL, z. n., o., des tusfehenvoegfels, of van het tusfchenvocgfel; meerv. tusf henveegfelcn , tusfchenvoegjels. Verkleinw. tusfchenvocgfeltje. Van tusfehen en voeg fel. Al wat ergens tusfehen gevoegd wordt: het gedicht is door tusfhenvoegfehn verlamd.

TUS SCHEN VRAAG, z. n., vr., der, of van de tusfchenvraag; meerv. tusfehenvragen. Verkleinw. tusfchenvra gje. Van tusfehen en vraag. Eene vraag ergens tusfehen : ik deed hun , die mij ondervroegen 3 eene tusfehenvraag.

TUSSCHENWAL, z. n., m., des tusfchenwals, of van den tusfchenwal; meerv. tusfchenwallen. Van tusfehen en wal. Een wal ergens tusfehen : geweldig bcftormd tmen den tusfchenwal tusfehen de ontredder de bolwerken.

TUSSCHENWAND , z. n., m., des tusfehenwands , of van den tusfch.nwand; meerv. tus/chenwanden. Van tusfehen en wand. Bij Kil. ook tusfchenwee.h. E£?ft wand, waardoor het eene van het andere afgefcheiden wordt: hare klaagflem drong mij door den tusfehenwand in de op ene oor en.

TUSSCHENWEEK, z. n., vr., der, of van de tusfchenweek ; meerv. tusfehenweken. Van tusfehen en week. Eene week tuifchen andere weken: ik ga in de tus fchenweek een reisje doen.

TUSSCHENWERK, z. n., o., des tusfehenwerks, of van het tusfehenwerk; meerv. tusfehenwerken. Van tusfchen en werk. Werk tusfehen ander werk : het is maar tusfehenwerk.

TUS SCHEN WERPING, z. n., vr., der, of van de tusfehenwerping; zonder meerv. Van tusfehen en werp 3 ping*