Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het Land.

GELTKHE1D > FRTHEID, BROEDERSCHAP.

EXTRACT uit het Register der Refolutien van het Departementaal Beftuur van de Delf, genomen op den 13. November 1800. Het 6de Jrar der Bataaffcbe Frybeid.

Is ontvangen en geleien een Extraft uk het Register der Refolutie van den Agent-van Finantie, in dato-23. Oclober 1800, Litt. A., zynde van de volgende inhoud:

.GELYKH E I D, V RYH EI D;

EXTRACT uit het Register der Refolutien van den Agent van Finantien.

Den '28ften Oclober 1800.

Het Zeide Jaar der Bataaffcbe Frybeid.

Jn aanmerking genomen zynde dat by den lVden der Additionecle Artikelen, behooren* de tot de Afte van Staatsregeling, die Geestetykc Goederen en Fondfen, waaruit te vod. ren de Traktementen of Pennoenen der Leeraaren en Hoogleeraaren der voormaals Heer* fchende Kerk betaald werden, ten daarby bepaalden einde zyn Nationaal verklaard.

Geconüdereerd voords.'dat, inmiddels en hangende de finaale'befchikkingen, welken het Vertegenwoordigend Ligchaam ten deézen aanzien zal vermeenen te moeten daarftelien, eenke voorbereidende maatregelen zullen behooren te worden genomen,—althans, dat' by het aannaderend einde der drie Jaaren, geduurende welken de Revenuen en Momften vtmvoorfcbremre Goederen en Fondfen tot vo'doening der gedachte TraÜementen en Penfioenen zyn aangewezen, alle dezelve.Goederen en Fondfen, onverminderd den aanjpraak van eenigLigbaam of Gemeente, onder de beheering der Natie zullen moeten worden gebragt.

Geconfidereerd eindelyk, dat tot bereiking deezer oogmerken eene naauwkeurige kennis der voorfchcevene Goederen en Fondfen abfolutlyk wordt vcreischt, en dat alzo het r-erequireerde by des Agents Aanfchryving, op dén 2ilten April deezes jaars N"<\ 21. B., aan de refpeQivePinanciëele Commisfien gedaan, daartoe onvoldoende is.

Is by den Agent gerefolveerd:

De refpeöive Departementaale Befluuren Aantefchryven en te gelasten, 20 als gefchied by deeze, om, uicterlyk binnen Drie Maanden na heden, intezendcn eene accuraatc en fpecifieke Opgave van alle zodanige Geestlyke Goederen en Fondfen, by het voorfchrevcn Artikel bedoeld, als in ieder Departement aanwezig zyn, en waaruit nog aöuëel, het Zv voor het gebcelof ten deele, eenige Traftementen, Penfioenen, Kindergelden, Emolumenten of eenige andere Toelaagen, aan de Leeraaren en Hoogleeraaren en derzelver Weduwen, zoo mede aan eenige verdere Beambten der voormaals Heerfchcnde Kerk, als Schoolmeesters, Kosters, Voorzangers Krankbezoekers, Organisten en anderen, wor. den uitgekeerd en voldaan: en zulks om het even, of dezelve Goederen cn Fondfen, door of wegens bvzondere, het zy Burgerlyke of Kefklyke Gemeenten, worden bejuurd en eeadmimftreerd: wordende onder de voorfchrevene Fondfen, wtl expreslyk verftaan zo. danige Recognitiën of Uitkeeringen, waarmede eenige Goederen of Adroimltratien, ten

Sluiten