Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor bet Land, /

GELTKHEID, VRTHEID, BROEDERSCHAP.

EXTRACT uit het Register der Refoluticn van het Departementaal Beftuur van de Délf, genomen op den 13. November 1800. Ha 6de Jaar der Èataaffcbe Vrybeü,

Is ontvangen en gelezen eene Misfive van den Agent van Nationaale OEconomie, in dato j. dezer Maand N°. 6., zynde van de volgende inhoud:

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

In den Haag den 5. November 1800. Het Zesde Jaar der BataafJcbe Vrybeid.

De Agent van Nationale OEconomie der Bataaffche Republiek

Aan

Het Departementaal Beftuur van de Delf MEDE BURGERS! Onder d e Huishoudelyke belangen des Vaderlands, wier behartiging myner zorge is aan.

llIeA ^ d£ CCrfte Plaató in aa^erking te komen, d^aanmoedi¬

ging der In andfche Fabrieken en Trafieken, benevens de Confervaüe en bevoideSnu der Commeraeele relatien, welke deze Landen tot andere Volken en tot elkanderèti hebben'

velT2S ^ ^ Werkzaamheid der Fabrieken is die vermogende veêrkragt gelegen, die Du zend han^T .'"f^r" Wel-ren kan bewegen, en een Land geluklfg do'en zvn. FatóSlhSS " n " 3rb?ld'~utallOZC Huisgezinnen Br°°d, daar, waar men bloeiende W^w»^h 3 S ^elvaart bCpaaId Zich niRt alleen tot hen> die dade'yk ^ei in de Zit Zrlt\ " Fab,nek^ ZdVen hÊbben' maar VerfPreidt 'Jch in venchil.enderich 2 , , dCr Maatfchappy; de Kunften en Wetenfchappen worden verle¬

vendigd, terwyl de Handwerken een fteeds toenemende voorfpoed in den bloei der Faï"!6" VI , ?y"' J^^dfche Fabrieken in aanzien, dan zien onze industneufe Nabuien en gevaarlyke Mededingers zich de middelen benomen, om, ten onzen koste,» door een onmetelyk debiet van waren, tot hunnent, welvaart en overvloed te verfoeiden. De voordbrengfels hunner Fabrieken, die bevorens eenig voordcel boven de onzen konden behalen, door eenen minderen prys, - het gevolg van welig vertier öf flegcer dualiteit, veidwynen dan allengskens, en maken plaats voor de Fabriekwaren, door de vlyt onzer landgenoten gewrogt. De vermeerderde aftrek moedigt de Fabriekeurs aan tot het verbe-

naar R^^Ua ,Cefn' 6n ftdt hun iD ftaat tot minderen Prvs te ™h^™- DeCommisfien naar Bu,ten-Lands vermenigvuldigen, naar mate het Inlands debiet aangroeit, en dit ge-

LwL f1" r\mCn hCt ZClve boven allen twvffel moet ftellen— Zvn dit alles derha ven de uitvloeifeli van den bloei onzer Fabrieken, van hoe veel belangis het dan niet, dat het Uouvernement, door gepaste middelen, dezen welftand derzelve tragt bevorder 1^' T'u u aarimoedl'ging van den Fabriekeur, ook tevens beftaan geve, aap diepryslyke, doch helaas! te zeer verzwakte zucht voor de Inlandfche Fabriek Coederen, en voor altyd doe verdwynen, die fchadelyke trek tot het vreemde, welke zelfs dik-

Tv nWRn r Y^T!? dC hoedanigheid der Waren, indien men Hechts zeker is, dac zy niet Binnen - Lands Gefabriceerd zyn.

dif °0gmerk» m,ec gronde hoop op fucces, immer bereikt worden, dan is het no£2, l?nw?Dg tC makCn' met naar zodan'ge middelen te zoeken, als, zonder andere takn?hp£wie Vaaren tC kvvecfen> de gefchiktheid bezitten om dit wenschlyk doel te treffen. ÜLl g Va" CZen middelen k™ alleen ontdaan en geregeld worden naar de Weren-

^J^Z"**' tCr Wi6r bevordering dezelve moeten (trekken. En deze kennis kan niet oppervlakkig zyn, maar moet zich uitbreiden tot aan de kleinfte byzonderheden zeiven.

) Leven

Sluiten