Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

è

EXTRACT uit het Register der Refolutien van het Departementaal Beftuur van den Ouden IJsfel.

Zwolle den 4. juli] 1800.

Zesde jaar der Bataaffche Vrijheid.

De Burger de Vos van Steen wijk heeft voorgebragt en laten lezen het Rapport hierna volgende. „ De Gecommitteerden bij Refolutie van 30. April 11., verzogt „ om te examineren de Propofitie van den Burger van Fridagh » ten dien dage gedaan, rakende liet willekeurig verleenen van „ permisfïe aan onvermogenden, om in hunne refpeótive Distri„ éten te gaan collééteren, breder inde Notulen van dien dag „ gerecesfeerd; hebben de eer té rapporteren, dat, geconfide* „ reerd, het hun Gecommitteerden is voorgekomen, dat zom* ó mige mindere, geconftitueerde Machten zeer faciel zijn in het „ verleenen van' diergelijke permisfien, tot merkelijken last van „ de Ingezetenen; en dat de goede order en politie vereischt, „ dat hier omtrend eenige voorziening gefchiede, zo zouden zij „ Gecommitteerden van advife zijn, dat aan alle Municipalitei^ „ ten, Raaden der. Gemeente, Plaatslijke en Gemeente-Beftuu„ ren, Hoofdofficieren, Schouten en Richteren in dit Departe„ ment zonde behoren te worden aangefchreven engelast, om „ zich geheel te onthouden van het verleenen Van permisfien, „ om bij de Ingezetenen te gaan collecteren aan vreemdelingen, „ geene ingezetenen van de Bataaffche Republiek zijnde, of aan „ anderen in hunne refpective Gemeentens niet woonachtig, „ maar indien dezulke zich aan hun ten fine voorfz. addresfe„ ren, dezelve met hunne verzoeken te renvoijeren aan deze „ Vergadering, en alzo geenzins te gedogen, dat dezulke zon„ der fpeciale permisfïe van deze Vergadering of hogere gecon„ ftitueerde Machten in hunne Gemeentens Collecten doen, on„ der welk praetext zulks ook wezen moge, maar in tegendeel „ dezelve in cas van ongehoorzaamheid, door hunne fuppoos„ ten te doen delogeren, blijvende het dan nog aan de refpeéti„ ve Gemeente-Beftuuren onverlet, om permisfïe tot het doen

» van

Sluiten