Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5*4 Vul, V u n, V tj r, V u u.

Volte , of vervulling: Godt verleene u de vulte uwer deugdelijke begeerten. Hooft. VUL WOORD, zie vullen.

VUNS, vunzig, bijv. n. en bijw. Vunzer, vunziger, vunst, vunzigst. Vochtig riekend: wat riekt het hier vunzig! Van hier vunsheid, vunzigheid.

VUREN, onz. w,, gelijkvl. Ik vuurde, heb gevuurd. Van vuur. Vuur geven, fchieten, met het gefchut of geweer. Dat krijgsvolk is knap in het vuren. Op den vijand vuren.

VURENHOUT, z. n., o., des vurenhouts, oïvan het vurenhout; zonder meerv. Zekere foort van hout. Van hier het onverbuig. bijv. n., vurenhouten, van vurenhout gemaakt: eene vurenhouten kist.

VURIG, bijv. n. en bijw., vuriger, vurigst. Van vuur. Iets dat eene brandende eigenfchap heeft; vurige kolen, voor gloei}'ende kolen, bij Kramer. Ook naar vuur gelijkend, wat den uitcrlijkcn glans betreft: vurige, d. i. heldere,doordringende oogen hebben. Vurige tongen. Een vurig gezigt , d. i. vol vurigheid. Figuurl. , in eenèn hoogen graad levendig, met het leveruJigst gevoel verbonden: Hij betuigde hem den vurigften dank. Iemand eene vurige liefdetoedragen. Den vurige minnaar. Vurige gebeden. Een vurige blik, een vurige kus. Vurige aandoeningen der ziel, enz. Van hier vurigheid, vuriglijk.

VUUR, z. n., o., des vuurs, of'van het vuur; meerv.

r. vuren. Verkleinw. vuurtje. Eene zeer fijne en door de ganfche natuur verfpreide vloeiftof, welker beftaan nog zeer onbekend is, welke zich, echter, onder zekere omftandigheden, door licht en warmte aan ons opdoet. Dit alleen den natuurkundigen bekende v«?/wordt,om het van het volgende te onderfcheiden, het oorfpronkelijke genoemd, als tot de hoofdftoffen behoorende. In het gemeene leven kent men dit vuur flechts in brandende ligchamen, die, in zooverre hetzelve in en om zekere daartoe gefchikte ligchamen ontftaat? in en om dezelve in eene zekere nog onbekende beweging gebragt wordt, ep zich, alsdan zoowel door licht en warmte, als ook door zijne verterende kracht doet kennen. Het vuur brandt, het brandt als vuur. Vuur jlqan, door den dag des ftaals aan den vuurfteen de vuurdeelen, welke zich daarin bevinden, uitlokken, en in beweging brengen.

Sluiten