Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SI(? VOORBURG. LElDSCHENDAM.

houdt. Daar zyn wy aan de Hoornbrug* Hier worden de Afgezanten der vreemde Mogenheden , by hunne openbare intrede in den Haag , door Gemagtigden der Algemeene Staten alaehaalt. By deze ry van fchoone-Landhuizen", welke wy langs varen , zien wy het ou ie Dorp Voorbuig , met zyn hoogen dunnen fpitfen Toren , het welk eene Franfche Kerk met een Torentje heeft , de eenige ten Platten Lande. Hier is ook een Romenifche Burg geweest. Hofwyk , zoo grootsch als eenvouwig, in 't midden van eenen Vyver, lreft nog byna de/.elfde gedaante, welke er door zynen Stichter Conftantyn Huigens aan gegeven wierd. Hier ziet men zoo wel Bouwals Weilanden en Hennip , welks Tienden afgekocht zyn. ■ De Leidfchen Dam met zyn Koepelkerk , onder den naam van Stompwyk en Tedingerbroek cn Veur byna niet bekent , daar men uit de eene naar de andere fchuit overloopt , doet zich hier bevallig voor. Van beide deze Dorpen vindt men gezichten by Bleiswyk ; beide hebben zy betrekking op Delft, zoo wel als Ouderfchie en Delftshaven , 'van welke men by hem ook af beddingen'vindt. Voorburg namelyk is eene Ambachrs-Heerlykheid van Delft, en deze ftad heeft het recht van de Doorvaart of Duiker aall den Dam ; welks ruime Herbergen veel bezoeks hebben om er een Vischjen te eten.

Hier

Sluiten