Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

488 GROOTE KERK.

Gevangens Rechter- en een der Kerkleeraren san zyne Linkerhand zaten, is in 'tjaar 1739 nfgefchaft, blyvende den Gevangenen viy de verkiezing van de een of andere verkrygbare Spyze. Het uit- en inwinden der Scheepsmasten , gefchiedt hier met een Bok , een houte Gevaarte van drie Stylen. De Groot! of St. Lievens Monster - Kerk ftaat in 't westlyk gedeelte der Stad, by 't marktveld. Hare Kanonniken hadden eene famenleving, naar de wyze ' der Klooster - Broederen; van daar de naam van Monfterkerk, Zy is de grootfte in Zeeland. Binnen dezelve zyn fraaie Graflieden, en een zeer fierlyke Leerdoel. Buiten de Kérk is een ' Bak . houdende meer dan twee duizend' tonnen Waters], van groot geryf. Eenige treden van de Kerk af, ryst een zware hooge Toren. Hy bereikt echter weinig meer, dan een vierde der hoogte, tot welke men hem voorgenomen hadt op te trekken, volgens een afbeelding, in ver» fcheiden handen, waar van de plaat by de Regeering bewaart wordt , die het ontbrekende vertoont, en eene grootere afbeelding, in handen van Stads Overheid , waar in de Toren geheel vertoont wordt. Indien deze Toren, nu te dik voor zyne hoogte, volgens het bellek voltrokken was , zou zyns gelyke mogelyk in geene Landen te vinden zyn geweest. De hoogte des Torens, behalven den eenvouwigen Ka?, daar op te zien, is minder dan twee

hom-

Sluiten