Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP

EXTRACT uit het Register der Refolutien van het Departementaal Beftuur van den Ouden IJsfel.

Zwolle den 17. Julij 1800.

Zesde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Gelezen een Extract, uit het Register der Refolutien van den Agent van Inwendige Politie der Bataaffche Republicq van den 12. dezer, luidende als volgt.

„ 1$ gelezen een Extract uit het Register der Befluiten van „ jiet Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek van 9 Julij „ 1800% N° '3 j genomen op het Decreet van het Vertegenwoor„ digend Lichaam des Bataaffchen Volks van den 4. dezer loo„ pende maand, waar bij ten gevolge der Misfive van het Be„ wind van 27Meij 1799, aan &c.

„ Wordende voorts alle Gemeen te-Beftuuren geauthorifeerd, „ om aan zodanige Burgers, die allen de hoedanigheden bezit„ ten tot het bekomen van het Stemrecht, bij de acte van „ Staatsregeling gevorderd, doch die wegens Lichaams gebree„ ken in de onmogelijkheid zijn, zich in perfoon bij het Gemeen„ te-Beftuur in het Stemregister te laten infchrijven, en daarvan „ behoorlijke atteftatien van Medicina Doétoren of Chirurgijns „ produceeren, geleegenheid tot dezelve infchrijving te bezor» gen.

„ Wordende bij dezelveRefolutie de Agent gelast, om aan het „ voorfchr. Decreet voor zo veel het eerfte point betreft, de „ nodige Executie te geeven, met verderen last, om door de „ Departementaale Beftuuren van het laatfte gedeelte van het „ voorn. Decreet de Gemeente-Beftuuren te doen informeeren.

„ En is ter voldoening aan deze Refolutie beflooten met toe„ zending van Copie van 't voorz. Decreet, hetzelven voorzoo „ veel, het laatftè gedeelte aangaat, te brengen ter kennisfe „ van de refpeótive Departementaale Beftuuren, ten einde dien „ conform de nodige aanfchrijving aan de refpeótive Gemeente„ Beftuuren te doen. En &c.

„ En dien onverminderd &c.

^^^^^ Waar •

Sluiten