Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

EXTRACT tut het Redster der Refo. lutien van het.Departementaal Beftüur van den Ouden IJsfeL

Zwolle den'22. Julij 1800»

Zesde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Gelezen eené Misfive van de' Üommisjie tot de Adminijtratie der Fmfntkn-, fU ^ifist meth*1\toevfrzigt over de Burger wapening ïh 'hèf-J^ébrmhilg Gewtst Ovejfjsfel, "gefchreven alhier den 17. dezer, houdende, dat zij ons ter voldoening aan de liefluiten van het Uitvoerend Bewind van den 22 Junij 1799. N° 10 en van 2. September daar aan volgende N° 26. informeerden, dat de Municipaliteiten van Goor, Diepenheim, Delden, Endfchede, Almelo , Vriefenveen, Oldenzaal* Ootmarsjum, Rysfen, Vottenhove en Hasfelt, mitsgaders de Schouten van Colm/chate, Holten en Batbmen% Zwoller Car(pelen, Dalffen, Hellendoorn, Heino, Olst, Ommen en den Ham , Hardenberg, Raaite, Tsfelmuiden , Hoog fchoutampt van Hasfelt, Zwartejluis, Blokzijl, Cuinre en Blankenham en Steenwyker Car/pelen en eindelijk </<? Richt eren van Diepenbeim, Haexbergen, Delden, Endfihede, Almelo, Oldenzaal, Ootmarsjum, en Kedingen tot heden in gebreeke waren gebleeven, aan hunne herhaalde Refolutien en orders, omtrend de , door hun lieden ten Comptoire van den Ontfanger H. Rietberg moetende bezorgt wordende restante Contributie penningen, te voldoen. En dat zij dus genoodzaakt waren ons te moeten verzoeken, dat wij zodanige gepaste maatregulen ingevolge meergemelde Belluiten mogten gelieven te neemen, als ftrekken konden om gezegde Municipaliteiten, Schouten en Richteren tot hunne pligt te noodzaaken in het obferveeren, der, door hun aan dezelve gegevene ordres; als mede dat wij aan hun een termijn van veertien dagen tot het nakomen van deze onze Refolutie zouden gelieven voor te fchrijven.

Waarop zijnde gedelibereerd, is goedgevonden, de gementioneerde Municipaliteiten, Schouten en Richteren bij Extract dezes aan te fchrijven, gelijk gefchiedt bij dezen, om voor of

Sluiten