Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELIJKHEID. VRIJHEID. • BROEDERSCHAP.

EXTRACT uit het Register der Refolutien van het Departementaal Beftuur van den Ouden YsfeL

Zwolle den 30. April 1799. Vyfde Jaar der BataafTche Vryheld.

Gelezen eene Misfive van den Agent van Nationale Opvoeding der BataafTche Re* publicq, gefchreven in den Haag den 25^" dezer, houdende, dat veele Plaacfelyke Beftuuren alnog nalatig gebleven waren met aan hem de gerequireerde opgaven van alle inrigtingen, betrekkelyk de Geneeskundige Staatsregelingen het NationaalOnderwys, in te zenden, waarom hy verzogt, dat wy aan die Plaatfelyke Beftuuren in dit Departement, welke in dat geval verleerden, alnog wilden gelasten, dezelve ten fpoedigften aan zyn Departement in te zenden.

Waar op zynde gedelibereerd is goedgevonden de Raden der Gemeente, Plaatfelyke en Gemeente Beftuuren, Municipalkeiten, Schouten en Richteren in dit Departement, welke tot nog toe de voornoemde opgaven niet aan den Agent van Nationale Opvoeding hebben doen toekomen, aan te fchryven en te gelasten, om voor of op heden drie weeken aan den gemelden Agent in te zenden fpecirique en naauwkeurige opgaven.

• -.. ■ • . jmo.

Van alle zodanige inrigtingen, welke tot de Geneeskundige Staatsregeling betrekking nebben en wel

im0. Van de inrigting van alle Collegia Medica, Chirurgica, Pharmaceutica, Obfte« tricia, Doctoren, Chkurgyns en Apothecars Gilden , of in derzelver plaats gefielde Commisfieh, als mede van derzelver Casfen, waar uit de gelden tot derzelver onderhoud of in ftandhouding voortfpruiten : Hoe veel by voorbeeld voor het examen van eenen Stedelyken of Dorpsheelmeester, Apothecar, Vroedmeester of Vroedvrouw betaald wordt, en welke de Jaarlykfche toelagen dier refpettive Perzonen zyn.

ad0. Hoedanig het met het onderwys in de bedoelde kunften gefield zy. Indien

'er Leétoren in dezelve zyn, waarin zy Leeraren ? welke hunne tractementen zyn? of zy behoorlyk les geven en aan hunne verpligting vóldeen?

3«o. Welke de Jaarwedden zyn, door Stads Doétoren, Heel- en Vroed-meefters, Apothecars of Vroedvrouwen, als mede door de refpeétive Dorps-Heelmeefters en Vroedvrouwen, uit de Stedelyke , „Dorps of voorheen Provinciale Casfen genoten wordende.

4t0. Welk het getal der opgemelde perfonen en der Leerlingen in meergemelde kunften in elke Plaats zy?

En 5t0. daar by te voegen een exemplaar van alle Wetten, Keuren, Ordonnantiën, Inftructt'en, Publicatien &c: door de voormalige Provinciale of Plaatfelyke Beftuuren fuccesfivelyk over de vermelde pointen geëmaneerd.

ad0.

Van alles wat tot het Nationaal Onderwys betrekking heeft, als imo. Welke Letterkundige Inftituten er in hunne Gemeente of Gemeentens voor handen zyn, zynde hier van olleen uitgezonderd de vyf Hoge Scholen in dit Gemenebest, als mede het Athenaeum Illustre van Amfterdam en Deventer en het Latynfche School te Amfterdam. Onder dit Articul worden derhalven begrepen alle overige Athenea, Latynfche, andere Taalkundige en lagere Nederduitfche Schooien, benevens alle zodanige Infiitaten, waar in Opvoeding en Onderwys in Taaien of Wetenfchappen gegeven worden.

2do. Aan welke Collegien of individuele perfonen het opzicht en befiuur over dezelve is toevertrouwd: dus welke Gewestelyke, Stedelyke of Plaaczelyke Committés van publicq

Sluiten