Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELIJKHEID, VRÏJtfEÏD, BROEDERSCHAP

EXTRACT uit het Register ëg Refolutien van het Departementaal Beftuur van den Ouden IJsfel.

Zwolle den tt. November 1800. Zesde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Gelezen eene Misfive van den Agent van Finantien der Bataaffche Republicq, van den 5 dezer No 2, houdende, aan* fchrijving aan deze Vergadering, om ten fpoedigften de nodige orders te ftellen, dat een genoegzaam aantal Exemplaaren van het daar bijgaand Quotifatie-billet worde gedrukt, en aan de Gemeente-Beftuuren verzonden, zo als ook om te zorgen, dat de 19, 20 en 2ifte artijkelen der Publicatie van 30. Oótober 11., behoorlijk worden agtervolgd. Waarop zijnde gedelibereerd, is goedgevonden.

1.

Een genoegzaam aantal Exemplaaren van het gemelde Quotifatie-billet te doen drukken en verzenden aan de onderfcheidene Raaden der Gemeente, Municipaliteiten, Plaatslijke en Gemeente-Beftuuren, Schouten en Richteren in dit Departement.

2.

Dezelve Raaden der Gemeente, Municipaliteiten, Plaatslijke en Gemeente-Beftuuren, Schouten en Richteren aan te fchrijven en te gelasten, zo als gefchiedt bij deezen. Imo om deeze Quotifatie-billetten ten fpoedigften aan de Ingezetenen van hunne Gemeentens te doen rondbrengen. 2do Om dezelve binnen vier weeken daarna, op den voet en wijze als bij art. 21. der Publicatie van 30 Oótober 11. is

bepaald, weder te doen ophaalen. 3110 om bij Notificatie de Ingezetenen van hunne Gemeenten

vroegtijdig kennis te geeven van den dag waarop deze

billetten weder zullen worden opgehaald, en dezelve

daar bij tevens te rememoreeren aan het geftatueerde

bij

Sluiten