Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

jfth&iïgtófóO emofqiG n(LS tmi:l irev tn;*j;3X t>J labara Jmojl EXTRACT uit liet Register der Ref<x lutien van het Departementaal Beftuür van den Ouden IJsfel.

nonoo^ éib 1o tn3*Tmjft3H-sin33£ncL> alle fros inO u^S Zwolle den 18. November 1800. Zesde Jaar der BataafTche Vrijheid.

Gelezen een Beüuit van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche ïtepublicq, van den 7. dezer houdende, last

aan deze Vergadering.

Eerftelyk. Om alle Gemeente-Beftuuren van Gemeenten, alwaar Collegien gevestigd zijn, belast met het toeverzigt over de uitoefening der Genees- Heel- Verlos- en Artzenijtnengkunde, te gelasten, om ten ernftigften te waaken, en te doen waaken, dat, in hunne Gemeenten, zich niemand als Med. Doctor, Heel- Vroedmeester, Apothecar, of Vroedvrouw nederzette, dan na een behoorlijk afgelegd Examen in die kunst, welke dezelve verlangt te exerceeren; en dat de wetten, tegen het exerceeren der pra&ijk door ongeëxamineerde en onbevoegde perfoonen, tenftrengften worden naargekomen en gemaintineerd, of, zoo de Plaatslijke Keuren en Ordonnantiën niet toereikende, tot het bedoelde oogmerk, mogten zijn, met overleg van het Agentfchap der Nationale Opvoeding, dezelve, door provifioneele voorzieningen, zodanig te ampliëeren en te altereren, als, met den aart der zaake, overeenkomftig zal bevonden rworden*v;.j no ix^qooits4* néïnameóibdM abrterha^in

Ten tweeden: Om alle Gemeente-Beftuuren ten platten Lande en in Steden, alwaar geene zodanige hier bovengemelde Collegien beftaan, aan te fchrijyen en te gelasten van niemand, onder hunne Jurisdictie, tot de Exercitie der Genees- Heel- Verlosof Artzenij-Mengkunde, voortaan te admitteeren of aan te ftel}en,dauna dat, door denzelven, een Diploma, of .Getuigfchrift van afgelegd Examen aan hen geproduceerd, en, door of van wegens het Agentfchap der Nationale Opvoeding, geëxamineerd en geapprobeerd zal zijn; wordende de gezegde Gemeente Be-

ftuu-

Sluiten