Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N° iiö

OËLIJRHËID i VRIJHEID; BROEDERSCHAP.

nota. T)e dagtekening en het Nummer van deze Refolutie hij het beandzvoordett cf aantaalen van de-f zelve, ww.ukeurïg uit te drukken.

ÉXTRACT uit het Register der Refolutieii van het Departement taal Eeftutir van déii Ouden IJsfel.

Ewolle den 18. December 1800. Zesde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Gehoord de Voordragt van den Commisraris van het Uitvoerend Bewind bij dit Departement, houdende, dat hij verwittigt geworden Was; dat door cenige Schouten en Richters;, vooral in liet voormalig Kwartier van Twènthq, dë Amptsdienaareh meerder1 tot huislijken dienst vari dezelve, dan wel tot het beletten van de bedelarijen, en de, dikwijls daar door veroorzaakte, dieverijen; wierden,gébruikt; als mede, dat hein verfchilleride klagten over het menigvuldig bedelen, voor al ten platten Lande, waren gedaan] waar van hij gemeend had Ons te moeten kennis geven , en tevens te verzoeken, dat Wij hier tegen de riodige voorzieningen zouden gelieven te doen.

En geconfideréerd, dat de handhaving der Politie en hét bewaren der Veiligheid van perfqonén en'eigendommen, in deze tijds omftandigheden, èerie dubbelde zorg vorder4 > én het noodzakelijk is.; dat de Amptsdienaarcn ten platteri Lande alleen worden gebruikt, om dé Jüfütie en Politie in ,hét uitoefenen van derzelver werkzaamheden de behulpzaame hand te bieden, en dus op alle, tégen de Wet •aanlopende bedelarijen, zonder èerïige oogluiking, naauwkeufig'acht te geven , en dezelve datelijk té beletten, terwijl het, tot bereiking van dat oogmerk, noodzakelijk is, dat de Amptsdieriaaren ten platten Lande door de Schouten of Richters tot hunnen pligt worden gehouden, eü tot geene huislijke dienst worden gebruikt.

Is goedgevonden , de Schouten en Richters in het Voormalig Gewest Overijsfel, bij Extract dezes, aan te fchrijven en, te gelasten, gelijk gefchiedt bij dezen , om de Amptsdienaareri hunner Schout- of,ftich'ter-ampten tot hunnen pligt te houden, én daar door alles toe te brengen, wat mogelijk is, om de uitoefening der Juftrtie eri Politie te bevorderen, en tégen de menigvuldige bedelarijen ten platten Lande te waaken; zullende

\ Mi

Sluiten