Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iv VOORREDE.

Men ziet dus hier, onder den naam van den dood van Edipus,'cm der Treurfpelen van Sofokles, 't welk altijd bij de oude en nieuwere Liefhebberen der fchoone wetenfehappen op eenen uitftekenden prijs is gefield. De voorkeur, welken de Atheners inzonderheid aan dit Stuk hebben gegeven , mag wellicht zich ten deele op bijzondre betrekkingen , zoo vleiend voor hunne eigenliefde, als gelukkig in 't werk gefield, gegrond hebben. Voor hun mag de plaatfing des tooneels in hun midden, 't gezicht van hunn' voorburg , hunne tempels en ttraten , innemend, en de vertegenwoordiging van hunn' grootilen koning vervoerend geweest zijn; het deel, aan hen-zei ven in de handeling gegeven, en de grootfehë rol, die zij daarin fpeeiden, moet met den ruimfchotigen lof van hun Natie en Landüreek, noodwendig voor hen eene aantrekkelijkheid gehad hebben , waarvan zich bij ons we! een denkbeeld, doch niet het gevoel, laat opmaken. En de toezegging ccner eeuwige zegepraal over hun Naburen, met wie zij juist niet in de beste verstandhouding leefden, en over wie rij gewoon waren met niet zeer veel redelijkheid en gematigdheid te oordeelen, kon op eene Burgerij, zoo gevoelig voor hsre meerderheid boven andren, zoo roemgierig, en tevens krijgszuchtig, en met cenen zoo bijgeloovig als deze, niet dan een verrukkend uitwerkfel hebben. Ja zelfs, liet waar wonder ge.

weest,

Sluiten