Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELIJKHEID. VRIJHEID. BROEDERSCHAP.

EXTRACT uit het Register der Refolutien van het Departementaal Beftuur van den Ouden IJsfel.

Zwolle den 18. Maij 1799. Vijfde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

In aanmerking genomen zijnde: dat de Grondvergaderingen van de Agtfle, Vijftiende, Amiende, Negentiende, Twintig (ie, en Een en Twintig/ie Distnften der Bataaffche Kepublicq, welke geheel of gedeeltelyk onder dit Departement behoren, by Publicatie van het Uitvoerend^Bewind der Bataaffche Republicq van den Hden dezer zijn opgeroepen tegen Dingsdag den 28fte" May aanftaande en de Kiezers Vergaderingen tegen Vrijdag den 3iik»daar aan volgende, tot het verkiezen van Reprefentanten des Bataatichen Volks en derzelver Plaatsvervangers: Is na deliberatie goedgevonden

imo.

Dat door Ons aan de Raden der Gemeente van Utingeradeel en Opfierland, de Plaatfelijke Beituuren vm Rolde , -Asj'en h letterberg, Zweeh, Oosterhesfelte, Dalen, Loeverden, Schonebeek, Sleen, Emmen, Odoren, Borger, Gasjelte, Gasjelter Nyveen, Anlo, Fries, Norg%-Mgermilde%y£^tew^..I)iever, Dwtngelo, Pesje, Bellen en Zuidwolde; .

De Mujiicjpaliteiten,. xan Zwolle, Hasfeli, Ommen, Hardenberg, Gramsbergen, Qamersfum, iAlmtlo ^Oldeftfaal <frEnïfcMe. . ] " De Gemeente Beituuren van Hattum, Elburg én Oldebroek.

Den Provifionelen Verwalter van het Hoogfcboutampt van Hasfeti.

Ais mede de Schouten en Richteren van Staphorst en Rouveen, Dalffen Ommen en den Ham, Heino, Raalte, Hellendoorn, den Hardenberg, Ootmarsjum, Borne, Almelo, Vriefenveen, Kedingen, Oldenzaal en Endfchede, onder welker resfort de opgeroepene Grondvergaderingen behoren, zal worden toegezonden

imo. Een genoegzaam aantal billetten tot oproeping der Stemgeregtigden. ad0. Gedrukte Geloofsbrieven voor de Kiezers ten gebruike der Grondvergaderingen.

3»°. Het nodig aantal exemplaren van het Decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks van den 13''™ dezer, concernerende den voet en wijze waar op de Grond en Kiezers Vergaderingen moeten gehouden worden.

Dezelve Raden der Gemeente, Municipaliteiten, Plaatfelijke en Gemeente Beituuren, Schouten en Richteren aan te fchrijven en te gelasten, zo als gefchiedt by dezen.

ixno. Om de Stemgeregtigde Burgeren onder hun resfort wonende, voor zo verre zij tot de Grondvergaderingen onder de Agtfte, Vijftiende, Agttiende, Negentiende, Twintig(ie en Een en Twintigffe Districlen der Bataaffche Republicq, behoren, door rondzending der Stembilletten, alvorens behoorlijk ingevuld en getekend zijnde, op te roepen. 2*0. Om te zorgen, dat alles wat tot het houden der Grondvergaderingen benodigd en bij het gemeld Decreet des Vertegenwoordigenden Lichaams van den ïgden dezer opgenoemd is, in de Vergaderplaats van elke Grondvergadering gevonden worde.

3tio. Om behalven het reeds genoemde in de Vergaderplaats van elke Grondvergadering te bezorgen twee gedrukte geloofsbrieven en een exemplaar van het meergemeld Decreet des Veiiegenwoordigenden Lichaams; zullende dezelve tevens met de overige benodigde papieren in een Omflag moeten worden verzegeld en voorzien met een opfchrift houdende aan de Grondvergadering, waar toe het behoord, .

Sluiten