Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELIJKHEID. VRIJHEID. BROEDERSCHAP.

EXTRACT lüt het Register der Refo lutien van het Departementaal Beftuur van den Ouden IJsfel.

Zwolle den 4den Junij 1799. Vijfde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

elezen een Extract uit het Register der Befluiten van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, van 28. Maij 1.1. luidende als volgt:

Is gelezen eene Misfive van den Comm'tsfaris van dit Bewind bij het Departementaal Beftuur van Schelde en Maas, van den 24. dezer lopende maand, daar hij verzoekende, de welmening van dit Bewind te mogen vernemen, in hoe verre desfelvs Commisfarisfen bij de Departementaak Befluren, aan -welke thans insgelijks het Commisfariaat over de Gemeente Be/luren in zodanig Departement (paar van de Staatsregeling art. 155. gewag maakte').was aanbevolen, het recht hadden, van de Gemeente Be/luren te requireeren berichten of Con/ideratien omtrend voorvallende zaken, welke de Comm'tsfaris mogt oordeelen tot het vak zijner furveillance te behoren.

Waar op gedelibereerd en in achting genomen zijnde, dat hoe zeer den Commisfaris van dit Bewind bij de Departementale Be/luren niet toekomt, om in de eerfte plaats, de klachten van individueele Burgers of Perfonen tegen de re/pe&ive Municipaliteiten, of de verfchillen tusfcben dezelven, tebeflisfen, maar zij verpligt zijn defelve aan de Departementaale Be/luren te renvoijeeren, echter hunne qualiteit van Commisfarisfen van dit Bezvind bij de voorfchr: Be/luren, en dus ook bij de Gemeente Bejluren, hen allezints verplicht en bevoegd maakt, om de aan hungedemandeerde furveillance uit te oefenen, en zij mitsdien door het ontvangen der nodige berichten daar toe moeten kunnen worden in fiaat gefield, en dat gevolglijk alle de Gemeente-Bejluuren in de Departementen, -waar bij gem: Commisfarisfen door dit Bewind zijn geplaatst, gehouden zijn, op derzelver requifitie aan bun te fitppediteeren zoodanig bericht en elucidatien, als zij ter betere uitoefening van het aan

I «nhJiNKLIJKE B'SL'OTHEEK I

Sluiten