Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELIJKHEID. VRIJHEID. # BROEDERSCHAP.

EXTRACT uit het R egister der Refblutien van het Departementaal Beftuur van den Ouden Ijsfel.

Zwolle den 20. Junij 1799 Vijfde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Gelezen twee Misfives van. den Agent van Oorlog der Bataatfche Republicq, gefchreeven den 1 j'4ai en 18de" dezer, houdende de eerfte; aanfchrijving aan deze Vergadering, om aan alle Gemeente beftuuren in dit Departement de nodige aanfchrijving te doen, omtrent de, te doene, Registratie der Gewapende Burgermagt

En dienende de tweede, ter geleide van eene Lijst, der, door het Uitvoerend Bewind benoemde, perfoonen, ter adfiftentie der Gemeente beftuuren bij dezelve Regiftratie,

Waarop zijnde gedelibereerd, is goedgevonden:

irao.

Dat aan de Raden der Gemeente in den eerjten Ring van dit 'Departement; de Municipaliteiten van Zwolle, Deventer, Campen, follenhove, St eenwij k, Almelo en Har-denberg-, De Gemeente Beftuuren van Elburg, Harderwijk, Ni/kerk en Hattum; de Plaatslij ke Beftuuren van Meppel, de Wyk, Zuidwolde, Hegeveen, Koebange, Ruinerwold, Ruinen, Dwingeh, 'Dieveren, Beden, Borger en Gasfelte^ en de Schouten vm&alf/en en Wijhe door ons zullen worden toegezonden

imo. Eene lijst der Burgeren, welke door het Uitvoerend Bewind ^ ingevolge art. 12. der generale bepalingen op de introductie van het conftitutioneei Reglement 'op de Burgerwapening zijn benoemd, om de voorfchrevene Raden der Gemeente &c. in het doen der Regiftratie van de Gewapende Burgermagt te adfifteren. 2d°- De nodige lijsten tot het doen dier Regiftratie. 3ci0- De nodige exemplaren van het Reglement op de Burgerwapening.

2.

Dezelve Raden der Gemeente, Municipaliteiten, Plaatslijke en Gemeente Beftuuren en Schouten, uit naam en van wegens het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek aan te fchrijven en te gelasten, zo als gefchiedt bij dezen, jmo. om aan de, in hunne Steden en Districten ter hunner adfiftentie bij het doen der Registratie benoemde, Burgers, terftond na den ontfangst dezes van hunne benoeming kennis te geven.

3<*o. Om, uiterlijk binnen vier dagen, na den ontvangst dezes, in conformiteit van het 13de Artijkel der generale bepalingen.

Zwolle den 20. Junij 1799

Vijfde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Gelezen twee Misfives van. den Agent van Oorlog der Bataatfche Republicq, gefchreeven den 1 j'4ai en 18de" dezer, houdende de eerfte; aanfchrijving aan deze Vergadering, om aan alle Gemeente beftuuren in dit Departement de nodige aanfchrijving te doen, omtrent de, te doene, Registratie der Gewapende Burgermagt

En dienende de tweede, ter geleide van eene Lijst, der, door het Uitvoerend Bewind benoemde, perfoonen, ter adfiftentie der Gemeente beftuuren bij dezelve Regiftratie.

Waarop zijnde gedelibereerd, is goedgevonden:

irao.

Dat aan de Raden der Gemeente in den eerjten Ring van dit Departement; de Municipaliteiten'van Zwolle, Deventer, Campen, follenhove, St eenwij k, Almelo va. Har denberg', De Gemeente Beftuuren van Elburg, Harderwijk, Ni/kerk en Hattum; de Plaatslijke Beftuuren van Meppel, de Wyk, Zuïdwolde, Hegeveen, Koebange, Ruinerwold, Ruinen, Dwingeh, Dieveren, Beden, Borger en (Jasfeite, en de Schouten v&n <Palf/en en Wijhe door ons zullen worden toegezonden

imo. Eene lijst der Burgeren, we]ke door het Uitvnei-pnr? ft^winrf

3Ü0

Sluiten