Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELIJKHEID. VRIJHEID. BROEDERSCHAP.

EXTRACT uit het Register der Refolutien van het Departementaal Beftuur van den Ouden IJsfeL

Zwolle den 16. Julij 1799. Vijfde Jaar der Bataafiche Vrijheid.

iTTeleezen eene Misfive van den Agent van Inwendige Politie VXder Bataaffche Republicq van den 10. dezer, luidende als volgt. •'

Daar mijne Berigten van alótnme medebrengen , dat bijna overal de aanhangers van het vernietigd Stadhouderfchap, in dit tijdsgewrigt buitengemeen ftout en onbeichaamd, even; als hadden zij-'thans meer .dan ooit grond voor hunne misdadige hoop, op eene aanftaande tegenomwenteling, waar door het vernietigd Stadhouder/oh ap en Ariftocratisch Beft uur, op de painhoopen eener orde van zaaken, op de rechten van den mensen en burger gegrondvest, " zoude worden herfteld, zig niet ontzien,, om van alle kanten niet alleen diverfe fchrikbarende tijdingen te verfpreiden en oproerige contra revolutionaire discourfen te houden, maar zelfs ook openlijk te verzekeren , dat de gewezen Stadhouder eerlang binnen deze Republiek ftaat te retourneren, en van zijne posten weder posfcsfie te nemen, of anderen te occuperen, terwijl men mij daar en boven nog verzekerd, dat 'er reeds in diverfe plaatfen Oranje cocardes gemaakt, en ook openlijk, zoo op Kermisfen als elders, onder bijjouterien en andere winkelwaaren, Oranje teekenen gedebiteerd worden, en te koop liggen, en daar het niet alleen in 't generaal noodzaakelijk is daar inne te voorzien, gelijk ook diverfe Publicatien fints de Revolutie van 1795 daar tegen geëmaneerd geworden zijn, maar ook in confideratie, dat vooral in deze oogenblikken meer dan ooit noodzakelijk is, op alle deze en andere geheime en openlijke machinatien der verderflijke Oranje partij een waakend oog te houden; zoo dient deze om UL. aan te fchrijven en te vermanen, om binnen UL. Departement de nodige aanfchrijving te doen, en allen die zulks aangaat en de waakzaamheid voor de publieke veiligheid en in ftandhouding der tegenwoordige orde van zaaken is aanbevolen, op

hunne

I KONINKLIJKS B'3U0THEEK| Verz. Piafcfcatsrt

o. 192 N„30

Sluiten