Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELIJKHEID. VRIJHËHX BROEDERSCHAP.

EXTRACT uit het Register der Refolutien van het Departementaal Beduur van den Ouden IJsfel.

Zwolle den 23. Julij 1790.

Vijfde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Gelezen een Extract uit het Register der Befluiten Vari net Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republicq van den io. dezer, houdende last aan de refpeétive Departementaale Befïuuren, om ieder in den haaren, op de gevoeglijkfte wijze aan te werven en iö gereedheid te houden honderd vrijwillige perfoonen, bekwaam om met paarden om te gaan, en geneegen, om als voerlieden en drijvers der Artillerie paarden bij den Veldtrain, geémploijeerd te worden, en zulks op den voet van betaling tegen tien ftuiver daags en de benodigde kleeding, welke aan dezelve, volgens het thans in gebruik zijnde model, zal worden geleverd, en zulks voor eenen bepaalden tijd bij provifie niet langer dan een jaar, en welke manfchappen immers de helft, voor of uiterlijk op den 4. Augustus aanftaande ter dispofitie van den Agent van Oorlog zuilen moeten gereed zijn: vertrouwende het Uitvoerend Bewind , dat door de Departementaale Beftuuren alle mogelijke ijver en fpoed zal worden aangewend en gemaakt, ten einde daar door alle andere meer drukkende maatregelen voor te komen &c.

Waar op zijnde gedelibereerd , is goedgevonden , de onderfcheidene Raden der Gemeente, Municipaliteiten, Plaatfelijke en Gemeente Beftuuren, Schouten en Richteren in dit Departement aan te fchrijven en te gelasten, om datelijk na ontfangst dezes, zonder eenig dilai, alle divoiren aan te wenden, en geene middelen onbeproeft te laten, om door perfualie eenige daar toe gefchikte perfoonen over te haaien, om zig op den voet, als bij het voormeld Befluit van het Uitvoerend Bewind is bepaald, te verbinden, om gedurende den tijd van een Jaar den Lande, als voerliedenen drijvers der artillerie paarden bij den Veldtrain, te dienen; zullende zij moeten trachten, om een ieder ten minften het aan den voet dezes geexpresfeerde getal manfchappen te leveren, en van hunne verrigtingen in dezen

als

KONINKLIJKE E-SOUOTHEEK Verz. Plakk-itan

0,19 2 no.3 2

Sluiten