Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1748.

436* AMSTERDAMS III.Deel.

Hy fchrikt, noch beefd niet, in gevreesde doodsgevaaren , Die met een oogmerk vol van Heil, treed móedis; voor; Want fchoon d'Ontrouwheid (laag mogt voor zyn' oogen waren , De trouw! die volgt hem op het lpóor.

Hy zal liet heilig recht, nooit loochenen nocli Tellenden,

Maar als hy om dat Recht ten Vierfclnar word gedoemd, Kan hy zyne oo?en naar zyn Recht'ren veilig wenden j En waarheid lpreeken onverbloenit.

Ziet hy een Staats Orkaan verryzen, by de Grooten,

Hy zoekt de noordstar I die de Hulk van 't Land behoed, Een Star vol heilgloed, die haar redding heeft bi-floten, En voor haar pleit met goed eu bloed.

Hy gaat nog verder, want zyn moed tart tegenheden,

Als hy den Burger om zyn recht ziet op de been; Hy fcherpt zyn fnel vernuft, *t veiband zyn bezigheden. Tot welzyn van 't gedrukt Gemeeu.

Dan zoekt hy vonden om den Burger te vereenen:

Hy (leid een fmeekfehrift op vol van eerbiedigheid: (Zoo werpt geen muitziek Graauw, met valfche dobbelfteenen,) En toont al daad'lyk zyn beleid.

Met zulk een fchrift komtihy den trouwe Schaar te voorenJ

Na dat hy de Aanfpraak deed, in lieve Broedertaai Kan elk zyn moedigheid, en trouwheid niet bekooren ? Eendrachtig teek'nen ze altemaal,

Maar 't Schip dat wankelt weêr, en (lingert op de baren : Want naauw had hy de beê der Burg'ren aan den Raad Verklaard vol demoed , of 'k zag nieuwe Stormgevaren, Gefoltert, ach I door de Eigenbaat.

Waar is de noorostar I ach I behoed myn kiel voor't dranden;

Zo gy ó Gloryllar 1 myn Recht niet recht doet gaan, En laat de Billykheid! weer leeven in de Landen, Zyn wy met nieuwe zorg belaan.

6 Dicrb're noordstar 1 zo vol koesterende draaien, Gy lichte ons eertyds, in het dringende der nood; El 1 laat uw heilgloed op uw waardig Kroost doe (laaien, Belcherm , bel'cherm ons tot uw dood.

Heb dank, 6 palinuur ! die kalmte klieft de baaren, n. u ugust door 'l Peke,n«. gdyk een Blixem heen .k Heb hoop wy Zullen haast de Haven binnen vaaren J En zien verhoort uw ziels Gebeên.

Geliefde Burger! wien ik waard acht toe te zingen,

Wie is die patriot I die waaide palinuur 1 Wie is die roem, en Hoop, van Amftels Lievelingen. Die Trouwe, zo vol iever vuur ?

Dm

Sluiten