is toegevoegd aan uw favorieten.

Amsterdam, in zyne geschiedenissen [...] en regeeringe, beschreeven. Om te dienen ten vervolge op het werk van Jan Wagenaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1751-

Zyne Hoogheidwordt giek.

P. Burin an

doet een LykOratieop

106" AMSTERDAMS III. Deel.

toir van Andries Pels en Zoonen; Jan CU ford, voor George CU ford en Zoonen; Jan Testas, voor Pieter Testas en Zoonen; Abraham Scherenberg, Louis MU chel en Bartholomeus van den Zantheuvel. Zyne Hoogheid ontving de Heeren met zyne gewoone minzaamheid. Doch eene ontfteeking in de keel, nevens eenige koortsagtige ongefteldheid, gedoogde thans geen breedvoerig gefprek. Nogthans beloofde dezelve, zo ras de ftaat zyner ge» zondheid zulks zou gedoogcn, de Heeren , tot eene-nadere byeenkomst, te zullen uitnodigen. Door den Generaal Baron van Burmania, 's Prinfen Opperhofmeester , werdt de Bezending op een pragtig middagmaal onthaald.

Eene onverwagte verergering van 's Prinfen ongefteldheid verhinderde hem, zyne gedaane belofte te volbrengen. By de koortfe , van welke zyne Hoogheid , op den zeventienden October, werdt aangetast, kwamen andere toevallen, welke, fpoedig, toenamen , met zulk eene hevigheid, dat 'men , op den twintigllen , aan deszelfs herftellinge wanhoopte. Niet ongegrond was deeze vreeze. In den nagt van den tweeëntwintigften overleedt de Erfftadhouder-, van welken men, niet 't onregt, zig zeei* veel goeds beloofd hadt.

Op den eigen dag van 's Prinfen overlyden, deedt de Hoogleeraar Pieter Burman, alhier, in de Nieuwe Kerk, op den 'gewoonen Predikftoel , eene zeer fraaije Lykrede, in de Latynfche taaie , op het

af-