Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXVII. Boek. Geschiedenissen. 237

ninklyke Hoogheid behaage haar te helpen uit haaren dringenden nood.

„ Laaten de Kooplieden daarom de vryheid neemen Uwe Koninklyke Hoogheid deeze twee middelen voor te Hellen, die de Kommercie met reden mag denken van de uiterfte nuttigheid te zullen zyn.

„ Het aanwenden, naamelyk, van de allerkragtigfte devoiren, tot het bewerken van redres in Engeiand, tot vrygevinge van den zoo. grooten fchat, aldaar tegens regt en reden opgehouden wordende. ! <9i En het verleenen j van fuffifante protectie voor de Navigatie door ds geheels Waereld.

„ Deeze twee zaaken meenen de Kooplieden, onder reverentie, ten uiterften en op het allerfpoedigfte noodig te zyn , om dien importanten fchat van de Kommercie , die in Engeland legt en dagelyks aanwast, te recupereeren; op dat, met hulpe van God Almagtig, voorgekomen worde de ruïne van zoo veele braave en eerlyke lieden, de {leunen van der Kommercie , wien haar eer zoo lief is, als hun leven. 1 Welkers val immediaat naar zig zal fleepen het verderf van alle Handwerken, Manufacturen en Ambachten; en aan min Vermogenden den allerbitterften honger en kommer, in den op handen zynde winter, zal doen gevoelen.

„ De eerfte bewyzen daar van komen niet aan het Hof van Uwe Koninklyk» Hoogheid; wy ondervinden het reeds; wat zal het in het vervolg zyn?' Uwe Ko-

ninb

Sluiten