Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

W£HQ19.V t'^£^ 204 fl27'ï8li;t|iau:ca flOO JttSV g^lbn^SOOJ 30OI fcU37

ob öifjj risa afvaag 0.3 ójhku! «ssofc &rAu'4 tftf .ioc^suD

EXTRACT uit het Register der Refo? lutien van het Départementaal Beftiuir van den Ouden IJsfel.

Zwolle den 17. December 1799'

Vijfde Jaar der ,Bata.affche..Yrijheid.

•yi {1 y> -t... J 'X*X yiwll 1 •» ■ .

Gelezen eene Misfive van den Agent van Oorlog der Bataaffche Republicq van den 10. dezer, luidende als volgt. „ De Bataaffche Troupes van wegens den Lande tot ultimo „ Maart 1800, aanftaande, van de nodige Vivres en Fourages „ door aannemers zullende voorzien worden.

„ Heb ik vermeend UL. hiervan bij dezen, met toezending „ van 200. Exemplaaren van ieder der geflotene Contracten, „ kennis te geven, met verzoek om aan de Gemeente of Plaats„ lijke Beftuuren in UL. Departement, een Exemplaar derzelve „ te willen toezenden, en dezelve aan te fchrijven, zich opzich„ telijk de daarbij bepaalde poenaliteiten ten aanzien der Aan„ nemers te gedragen aan den inhoud mijner aanfehrijving in „ dato den 22. Augustus laatstleden.

„ En naardien de Leverantie der Fourage met den Burger „ W. C. van Wijk is gecontracteerd, en het foms mogelijk zou„ de kunnen zijn, dat door eenige Gemeente of Plaatslijke Be„ ftuuren in UL. Departement, ten behoeve van den vorigen „ Leverancier A. Booij, eenige Uitfchotten voor geleverde Ra„ tions Fourage waren gedaan, wordt Gijl. overigens verzogt „ denzelve te injungeren, om (in zodanig geval) zich tot de „ voldoening daarvan, binnen den tijd van. veertien eerstko„ mende dagen gemunieerd met de nodige bewijzen aan den „Burger A. Booij, woonende alhier, te addresferen, en in „ geval de gemelde Burger in de voldoening daarvan mogt „ nalatig blijven, ten fpoedigften, en wel uiterlijk voor den ,,31. December aanftaande, mij te informeeren.

. . . Waar-

1 KONINKLIJKS Bi ou QTHEEK i Vsrz. Piakkatsn

! qJ.92 No. 69

Gr

„ Maart 1800, aanftaande, van de nodige Vivres en Fourages „ door aannemers zullende voorzien worden.

„ Heb ik vermeend UL. hiervan bij dezen, met toezending „ van 200. Exemplaaren van ieder der geflotene Contracten, „ kennis te geven, met verzoek om aan de Gemeente of Plaats„ lijke Beftuuren in UL. Departement, een Exemplaar derzelve „ te willen toezenden, en dezelve aan te fchrijven, zich opzich„ telijk de daarbij bepaalde poenaliteiten ten aanzien der Aan„ nemers te gedragen aan den inhoud mijner aanfehrijving in „ dato den 22. Augustus laatstleden.

„ En naardien de Leverantie der Fourage met den Burger „ W. C. van Wijk is gecontracteerd, en het foms mogelijk zou„ de kunnen zijn, dat door eenige Gemeente of Plaatslijke Be„ ftuuren in UL. Departement, ten behoeve van den vorigen „ Leverancier A. Booij, eenige Uitfchotten voor geleverde Ra„ tions Fourage waren gedaan, wordt Gijl. overigens verzogt „ denzelve te injungeren, om (in zodanig geval) zich tot de „ voldoening daarvan, binnen den tijd van. veertien eerstko„ mende dagen gemunieerd met de nodige bewijzen aan den „Burger A. Booij, woonende alhier, te addresferen, en in „ geval de gemelde Burger in de voldoening daarvan mogt „ nalatig blijven, ten fpoedigften, en wel uiterlijk voor den „31. December aanftaande, mij te informeeren.

Sluiten