Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP,

EXTRACT uit het Register der Refolutien van het Departementaal Beftuur van den Ouden IJsfeJ.

Zwolle den 20. Februari] 1800 Zesde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Gelezen eene Secreete Misfive van den Agent van Inwendige Politie en Toezicht op den Staat van Dijken, Wegen en Wateren der Bataaffche Republicq, gefchreven in den Haag den 18. dezer, luidende als volgt.

' „ Bij mij ingekomen zijnde eene Misfive van den Franfchen „ Minister, met bericht dat Volgends legale informatren van „Koppenhagen, zekeren Fransman, genaamd t <■ * 7^,.

»/ T^ii Z1S van daar in ftüte had weg gemaakt, zeer pre„ fumtivelijk uit hoofde hij zich heeft fchuldig gemaakt aan „ het fabriceeren van valfche Wisfelbrieven op naam van Am„ fterdamfche huizen van Commercie, gelijk in bovengemelde >, Stad door een valsch cognoscement wegens eene geprEctex„ teerde lading van Wijnen, 't welk hij aan zeker Negotiant „ heeft ter hand gefteld, als ook uit eene waarfchijnelijk val„ fche Wisfel van 3000 Rijksdaalders, waarmede hij een an„ der braaf man heeft opgeligt, en na ontfang van het geld, „ dadelijk verdweenen is, duidelijk genoeg fchijnt te blijken — „ en het niet onwaarfchijnlijk zijnde, dat de voorgemelde per„ foon zich naar deze Republicq zal hebben begeven, het zij „ onder zijnen eigen naam en voorzien van een paspoort van „ den burger Lemaitre, Charge d'affaires te Hamburg en gevi„ feert door den toenmaligen Minister Granvllle te Koppen„ hagen, of wel ondereenigen anderen gefingeerden naam, als „ hebbende hij een paspoort getekend Sotin, zo dient deze om „ UI. aan te fchrijven ten fpoedigften de nodige orders te ftellen in UI. Departement, ten einde de vereischte recherches

ge-

| KONINKLIJKE DIDLJOTHEEKj I Verz. Pïaickaton

Sluiten