Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELIJKHEID, VRIJHEID, , BROEDERSCHAP,

EXTRACT uit het Register der Refo lutien van het Departementaal Beftiiur van den Ouden IJs&l, ,

t> ua . . is r-; . ; >!ff[o!:;ii-:> o&nabioY/ „

^^51::-" . . . - . :\ lU ^öjttbbs ïoov Trci.il *

Zwolle den u. Maart 1S00.

Zesde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

elezen eene Misfive van den Agent'van Oorlog der BataafVXfche Republiek, gefchreven in den Haag den 4. dezer 18pende Maand, ftrekkende ter geleide vaneen Extra ét uit het Register der Befluiten van net Uitvoerend Bewind der Bataaf Jche Republiek van den 26. Februarij l.L , luidende alsvöjgt.

„ Gedelibereerd zijnde op eene Misfivè" Van den Agent van „ Oorlog van den 24. dezer lopende maand, daar bij, ingevolge „ art. 3. van het i3de Hoofddeel/van^^af Reglement van Bur„ gerwapening ter dispofitie aan het Bewind kennis geevende, „ dat de Colonel van het Departement van de Texel, Druive„ fteijn, zich aan hem per Misfive heeft geadresfeerd, ten einde „ geïnformeerd te worden , of een gewapend Burger, die van „ 's Lands wegen gekleed is , met er woon naar elders vertrek„ kende , die kleeding zal moeten reftitueeren, of behouden, „ en wijders daar bij te kennen geevende, dat hij provifioneei „ tot een Provoost arrest van drie dagen had order gegeven, „ voor zodanige Burgers, welke zonder confent, of buiten „ dienst de, van 's Lands wegen aan hun gegeven, Montee„ ring, of Uniform mogten dragen.

„ Is beilooten: ingevolge Art. 3. van het 13^ Hoofddeel van „ het Reglement van Burgerwapening bij deezen te bepaalen, „ dat een van 's Lands wegen gekleeden Burger met er woon „ naar een andere plaats vertrekkende, zijn uniform of mon„ teering, wanneer hij dezelve nog geen twee jaaren zal hebben „ gedragen, tevens met de ontvangene Wapenrusting zal moe„ ten reftitueeren, op requifitie van den Raad van Adminiftra„ tie van het Battaillon, waar toe hij behoorde, gelijk mede de

„ dis-

Sluiten