Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXVIli.BoEK. Geschiedenissen. 35

„ Èn is dieii onverminderd goedgevonden en verftaan, dat de Copie van voorfchreven Misfive gefteld zal worden in handen van den Heere Hoytema en andere Heeren Gedeputeerden tot de zaaken van de O. I. Compagnie, om te vifiteeren, examineeren en van alles hier ter vergadering verflag te doen.

Op den vierden van de maand January des jaars 1764, deeden Heeren Gemagtigden tot de zaaken van de O. L Maatfchappye, verflag van "hun onderzoek. , Zy berigtten in het zelve, hoe hun was'gebleeken , dat de onderhandeling vrugteloos was afgeloopen , uit hoofde van de verfchillende begrippen, welke de beide Maatfchappyen hadden, over de Traktaaten van 1667 en 1674; bev/eerende de Engelfchen, dat zy , behoudens dezelve , zodanige overeenkomflen, met den Nabab van Bengale, mogten aangaan, als hun goed dagtcn, zo ten opzigte van de onderlinge vcrdecdiging, als met betrekkinge tot de In/.ameÜug van Producten, die in dat gewest; vallen. De Nederlanders, daarentegen, waren van oordeel, dat de gemelde Traktaaten als hei rigtfnoer moesten worden aangemerkt, naar 't welk beide Maarichappyen zig heb' ben te gedraagen;. en, gevolglyk, dat de Engelfchen, wilden ze niet ftrydig racr. de Traktaaten handelen, geen regt hadden, om zulke overeenkomften met den Nabal aart te gaan. . Hun Hoog Mogenden , hc . gefchil, over den regten Zin en de toepas TÖg van die Verbonden, met reden, aan C 2 mer

1764.

Nnler Verflag van Gemagtigden.

5 lil 03 ti»

•ji7/2 uv

f13 Ivl -tqtr.T

• : i±sj^

Sluiten