is toegevoegd aan uw favorieten.

Amsterdam, in zyne geschiedenissen [...] en regeeringe, beschreeven. Om te dienen ten vervolge op het werk van Jan Wagenaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*> A M S T E R D AIVIS III. Deel.

*775-

deeze voorflag der Edelen goedgekeurd.

Inmiddels raadpleegden de Heeren Gelastigden toe hec Groot Befoigne, over de inhouding van penningen door de Stad Amfterdam , en derzelver gedaane Aantekeningen. Op den vyftienden July deedt de Raadpenlïonaris daar van verflag ter Vergaderinge van Holland. In hetzelve werdt gezegd dat „• Ridderfchap en verdere Ge„ kommiteerden , overwoogen hebbende., „ door hoedanige meest kragtdaadige mid„ delen het nadeelig effect van de voor „ het gezag en de belangen van den Staat ,, zo gevaarlyke en verre uitziende onder„ neeminge van de Stad .Amfterdam, door

de inhouding van een gedeelte van 's ,-, Lands penningen, geprevenieerd zoude ,, kunnen worden Cf)," Hun Ed. Groot Mogenden hadden goedgevonden „ dat „ aan Heeren Burgemeesteren en Regeer„ ders der Stad Amlterdam, de onwettig„ heid, van 't geen by hen, ter zaaken „ voorfz. is gedaan en ondernomen, by „ Misfive, in de kragtigfte bewoordin„ gen, zal worden voorgehouden, en dat „ dezelve daar benevens op het ernftigfte

zullen worden aangemaand, om de ge„ daane afkorting van 's Lands penningen „ op 't fpoedigfte te vergoeden, en het „ nadeelige uitwerkzel hunner ondernee„ minge, hoe eerder hoe beter, doen „ verdwynen/'

. Burr

Cf) Zie Nieuwe Nederlandfche Jaarboeken, 1776. U. êj/p