Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP

EXTRACT uit het Register der Refolutien van het Departementaal Beftuur van den Ouden IJsfeL

Zwolle "den"6, J-janij i?oo.

Zesde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Gedelibereerd zijnde op de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republicq van 3 dezer, waar bij onder anderen de Grondvergaderingen behoorende tot de Tweede en Derde Ringen van dit Departement worden omgeroepen tegen Dingsdag 14 Junij aanftaande en de Kiezers Vergaderingen dier beide Ringen tegen Donderdag den 26 daar aan volgende tot het verkiezen van twee Leden dezer Vergadering, is goedgevondeö. ! ' ;' - fe - ■'■ 1 i [ & ' 'v ":; 1 'T

• Aan de Muniéfpaliteiten , Pïaatslijke Beftuuren, Schouten en Richteren in-de'Tweede en Derde Ringen van dit Departement te doen zenden een genoegzaam aantal èxeraplaaren.

1. Van Billetten ter oproeping der Stemgerechtigden.

2. Van gedrukte Geloofsbrieven voor de te benoemene Kiezers.

3. Van Billetten tot herinnering der Grondvergaderingen aan den bij de Staatsregeling bepaalden dag tot het houden der Kiezers Vergaderingen.

2.

Dezelve MunicipaHteiten, Pïaatslijke Beftuuren, Schouten en Richteren aan te .fchrijvèn en te gelasten, gelijk gefchiedt bij deezen.

imo De Stemgerechtigde Burgeren onder hun Resfort door rondzending der oproepingsbilletten , alvorens behoorlijk ingevuld zijnde, bij tijds op te roepen.

2<io in de Vergaderplaats van elke Grondvergadering van hun

Res~

Sluiten