Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

EXTRACT uit het Register der Refolutien van het Departementaal Beftuur van den Ouden IJsfel.

Zwolle den 10. Junij 1890. Zesde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Gelezen een Extract uit het Register der Befluiten van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek van den 31. Maij 11. N° 6. houdende last aan de refpeótive Departementaale Beltuuren, om de nodige orders te Hellen, imo Dat alle Collegien of Perfoonen in hun Departement refpecl-iveiijk, die, het zij alleen, het zij onder andere werkzaamheden, belast zijn met de Adminiftratie derjuftitie, midsgaders alle Municipaliteiten, Collegien of Perfoonen, welke het toezigt of adminiftratie uitoeffenen over het werk der Politie, ten fp'oedigften doen inventanferen, alle Archiven, Boeken en Papieren, op hunne Secretarien berustende;:dat voorts, zodanige Collegien , welke, zo wel Juftitieele als Politicque zaaken hebben uitgeoeffend, dezelve Papieren zodanig doen forteren, dat op eene LiisC worde gebragt al het geene tot de Juftitie behoord, — op eene tweede, dezulke, welke tot de Politie betrekking hebben, waar onder voortaan behooren alle Registers van Transporten, Hijpothecatien, Prothocollen van Notarisfen, Huwelijkfche Aantekeningen en dergelijken, ~— en eindelijk op eene derde Lijst, alle zodanige Boeken en Papieren, welke behooren tot de Adminiftratie van Polders-zaken ; — zullende de Registers welke gemengde zaaken inhouden, moeten gebragt worden op de tweede Lijst agter aan, en daarbij aangetekend, welke foort van zaaken dezelve bevatten, afo Dat alle deze Collegien of Perfoonen, welke cogeenige

Re-

Sluiten