Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP,

EXTRACT uit het Register der Refolutien van het Departementaal Beftuur van den Ouden IJsfel.

Zwolle den 10. Junij 1800. Zesde. Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Gelezen eene Misfive van den Agent van Oorlog der Bataaffche Re~ publieq gefchreven in den Haag den 4. dezer No 15. ftrekkende ter geleide van een Decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks van den 20. Meij 11., luidende als volgt.

„De Eerfte Kamer van het Ver„ tegenwoordigend Ligchaam des „ Bataaffchen Volks gehoord heb„ bende het Rapport eener perfo„ neele Commisfïe bij Befluit van den „8. April jongstleeden benoemd, „ om te dienen van confideratien en „ advis op eene ten dien dage inge„ komene Mislive van het CJitvoe„ rend Bewind der Bataaffche Re„ publicq, houdende eenen voor„ dragt om het 15e Art. van het „ 6e Hoofddeel van het Reglement „ van de Gewapende Burgermagt te „ te amplieren, hier voor breeder „ omfchreeven.

„ Overwegende, dat de Gewa„ pende Burgermagt op den wil „ van het Bataaffche Volk is daar. „ gefteld , en ftrekt tot verdeedi„ ging der Vrijheid en Onafhange„ lijkheid, van hetzelve Volk.

„ Overwegende, dat ook dat zel„ ve Volk , welke op de befcher„ ming dier Burgermagt zich mag „ vcrlaaten, verpligt is de onkos„ ten, die door het beftaan worden „ veroorzaakt te helpen draagen. ' „ Overwegende dat het 15e Art. „ van het 6e Hoofddeel niet die ge„ lijkheid daarfteld en diensvolgens

eene Ampliatie behoeft.

Be-

Vorz. Plakkaten

Sluiten