Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1780.

Traage uitrusting ter Zee.

Verzoek en aanbiedingvan de AniflerdamfcheKooplieden.

Heffing van den derden Man.

24 AMSTERDAMS III. Deel.

mede het jongde Sraatsbefluit was genomen, vervulde nu de gemoederen met hoope op eene fpoedige te hulp koominge aan den deerlyk gedrukten Scheepvaart. Doch de uitflag was daar aan niet evenredig. Ondanks het onverduldig wagten en herhaald aanzoek der Kooplieden, zag men geenen toeftel maaken tot het verleenen van Convoy. Verfcheiden redenen gaf men van dit zimmelen , vooral gebrek aan bevaarene Matroozen, en ziekte onder de zulken van *s Lands Schepen, die voor de Zeegaten in gereedheid lagen. Ter bewerkinge van fpoed, vervoegden zig thans wederom de Amlterdamfche Handelaars aan Hun Edele Groot Mogenden en aan de Algemeene Staaten, om het fpoedig verleenen en werkftellig maaken van de hoognoodige befcherming van den Koophandel ; met aanbod, van, ter bezorginge van de benoodigde manfchap , gaarne te willen medewerken, en zig onderwerpen aan'zodanige middelen, als, ten dien einde, meest dienftig zouden geoordeeld worden. Waarfchynlyk werdt, in deeze aanbieding, Itilzwygende geoogd op een middel, niet lang daar na, ('t was in de maand May) door die van Holland, aan de Algemeene Staaten voorgeflagen , raakende het leveren, tot 's Lands dienst, van den derden Man, tweemaal 's jaars, van alle Schepen, die meer dan twee Man en een Jonge voerden. Het Concept-Plakaat van Holland veranderde wel haastin een ftelligalgemeen Bevel; met dat gevolg , dat , reeds in

de

Sluiten