Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8 )

S 14-

Van Goederen, toekomende aan Mindeijaarigen, waar van de Ouders of de langstlevende derzelve, de vrugten of intresfen genieten tot alimentatie der Kinderen, en dus ook niet langer dan toe derzelver meerderjaarigheid of trouwdag toé, moet deze Geldheffing gefurneerd worden uit het Capitaal der Kinderen, en niet uic de vrugten, ten ware met confent van de Ouders of den langstlevenden derzelve.'

§ 15-

Van Goederen, nagelaten by de Ingezetenen dezer Provincie, en onder Adminiftrateuren binnen deze Provincie berustende, waat toe by Testament als Erfgenaam geroepen zyn Perfoonen, die na verloop van zekere Jaaren, of na het exteeren van zekere conditiën, in leëven zullen bevonden worden, en in welk opzigt gevolgelyk onzeker is, wie de Erfgenaamen na expiratie van voorfchr. tyd wezen zullen, en of dezelve Ingezetenen van deze Provincie zullen zyn of niet, zal door de Adminiftrateuren het furnisfement ten vollen moeten gedaan worden; gelyk ook zal moeten gefchieden van Goederen, onder Adminiftrateuren binnen deze Provincie berustende, waar van de Eigenaars, Ingezetenen van deze Provincie geweest zynde, al eenige Jaaren vermist zyn geweest, fchoori men niet weet, wie tot dezelve, indien de Eigenaars niet opdaa^ gen, gerechtigd zullen zyn#

§ 16*.

: Die uit andere Landen of Provinciën, na het emaneren van dit Placaat, zich binnen deze Provincie nederzetten, zyn niet gehouden in deze Geldheffing te furneeren; doch alle Perfoonen, Ingezetenen van deze Provincie geweest zynde, en zich nu buiten dezelve bevindende, het zy met der woon of door eene abfentiö voor zekeren tyd, zullen gehouden zyn, in deze Heffing Op den voet van dit Placaat, te contribueren en den Eed of in Perfoon of door Gemagtigden af te leggen, ten ware dezelve reecs één Jaar en zes weeken voor het emaneren van dit Placaat abfent wa^ jen geweest, en zullen de genen, die, voor dar. zy aan hunne verplichting wegens deze Heffing hebben voldaan, zouden willen mee 'er woon buiten de Provincie vertrekken, by arrest tot hec voldoen aan deze hunne verplichting worden gehouden, tot dat zy ien vollen voldaan of cautie gefteld hebben.

Sluiten