is toegevoegd aan uw favorieten.

Amsterdam, in zyne geschiedenissen [...] en regeeringe, beschreeven. Om te dienen ten vervolge op het werk van Jan Wagenaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1787.

98 AMSTERDAMS III. Deel/

ren voor te draagen, doch daar nevens te voegen, dat de afgifte van het Gefchut en verdere Krygsbehoeften, door het Kollegie, ten behoeve van de Stad, door de Algemeene Staaten was afgekeurd, en Hun Edele Groot Mogende de Heeren Staaten van Holland en Westfriesland bevel hadden gegeeven, om 't een en ander te rug te vraagen. De Heer van der hoop, in gevolge diens Befluits , aan den Voorzittenden Burgemeester back er, in gefchrifte, bepaaling van tyd en plaatze verzogt hebbende, om eene Commisfie, van wegen den Raad ter Admiraliteit, by Heeren Burgemeesteren af te leggen, werdt tegen één uure op het Stadhuis beftemd. Hy vondt aldaar, nevens den gemelden Heer, den Burgemeester geblvinck en de twee Heeren Penfionarisfen van berckel en vis se her. Nog dien zelfden namiddag deedt de Heer van der hoop verflag van zyn wedervaareu , hoofdzaakelyk behelzende, dat hy, na voordragt der bedenkingen, boven vermeld, daar nevens hadt gevoegd, dat de Agcbaare Vroedfchap, de geopperde maatregels volgende, „ zoude „ beantwoorden aan de waare beginzelen „ van Regeeringe in deexe Republiek, me„ debrengende om in te neemen de beden„ kingen en aanmerkingen van den Ryk„ dom der Stad, hetwelk zekerlyk is de „ Commercie, en de Ingezeetenen, welke „ denzelven dryven"; en dat voorts Heeren Burgemeesteren , deezen voordragt hebbende gehoord , hadden aangenomen,

daar