Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.Boek. Weereldlvke Gebouwen. 153

VIII.

NIEUWE MUIDER-POORT.

Byvoegfel op Stuk VIL Boek I. bl. 167.

In den loop van de Gefchiedcnisfen der Stad, verhaalden wy, op den jaare 1769, het inftorten van de Muider-Poort. Nog in het zelfde jaar werdt men het eens , aangaande een Ontwerp van een nieuw Gebouw. Na het wegruimen van den puinhoop, maakte men, in de maand September , des gemelden jaars , eenen aanvang met het graaven der Fondamenten. De eerfte fteen werdt geleid in de maand December , daar aan volgende. Om den ftrengen en langduurigen Winter van het Voorjaar van 1770, moest het Metzelwerk, een geruimen tyd, ftilftaan. 't Liep aan tot in het laatst van April 1771, dat de Poort, voor de eerfte maal, door de Wagtdoende Schutters, even als alle andere Poorten, werdt geflooten , en dus als geheel voltooid konde worden aangemerkt. Ongelyk fraaier, dan eenige andere Stads-Poort, is het nieuw Gebouw. Het is een regelmaatig vierkant , uit welks midden een fierlyke Koepeltoren opryst. De beide Gevels, zo aan den buitenkant als aan de zyde der Stad , voor een groot gedeelte van Hardfteen , met Metzelwerk tusfchen beiden , pronken met het keurlyk uitgehouwen Wapen der Stad. Binnen in het Gebouw ontmoet men de noodige woonst $ en

Nieuwe

MUIDERPOORT.

Sluiten