Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 14- EXTRACT uit dc Notulen van het Depar¬

tementaal Beftuur van Schelde en Maas.

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

Den 22 Oélober 1799.

Het vyfde Jaar der Bataaffche Vrfneid.

/gehoord zynde het Rapport alhier ter Vergadering uitgebragt, op VJ eene Misfive van den Agent van Oorlog der Bataaffche Republiek, gefchrevcn in den Haag, den zestienden der Ioopende maand , en geleidende een Decreet van het Vertegenwoordigend Ligchaam, van den twaalfden derzelve maand, beide alhier ingekomen den 20 daar aanvolgende No. 3. cn by de Notulen van dien dag breedervermeld: is, na deliberatie, goedgevondenen verflaan, alle de Gemeente Beftuuren binnen dit Departement aan te fchrvven en te gelasten, gelyk gefchied by dezen, eerfielyk, om, binnen den tyd van veertien dagen na den ontvangst van dezen last, op zoodanige wyze als zy meest gefchikt zullen oordeelen, en op den hier na te melden voet, voor de Legermacht van den Staat aan te werven, of doen werven, en te leveren, in evenredigheid van drie Man voor iedere Grondvergaderinge, waarop derzelver Gemeentens by de verdeeling der Bataaffche Republiek in diftri&en zyn berekend, en overzulksmet dien verltande, dat een Gemeente Beftuur, welker Gemeente uit èène Grondvergaderinge beftaat, verplicht en gehouden zal zyn, aan te werven en te bezorgen drie Man; een Gemeente van twee Grondvergaderingen, zes, en een Gemeente van drie Grondvergaderingen, negen Man, enz.

Ten tweeden, dat de alzoo aan te werven en te leveren Manfchappen, zullen moeten zyn van 18 tot 40 Jaar en oud, van bekwame grootte, dat is niet beneden de vyf voeten Rhynlandfche maat lengte, en vry van ligchaams gebreken, gezond en fterk,

Ten derden, dat aan ieder Gemeente van wegens den Lande, voor iedere Man, welke de voorfehr. vereischtens heeft, en binnen den gellelden tyd is geleverd, op de meest gevoeglykfte wyze, door of van wegens het Uitvoerend Bewind te bepalen, zal worden goedgedaan eene fomme van tien ducaten: zullende door de Gemeente Beftuuren uit de voorfehr. tien ducaten, aan den genen, welke zy tot het aanwerven der Manfchappen, het zy in openbare werfhuizen of anderzints, zouden mogen employeeren, kunnen worden afgegeven twee ducaten, en de overige #cht ducaten aan den aangeworvenen, na dat deze zal goedgekeurd zyn, moeten worden ter hand gefteid; terwyl den aangenomeneh, wanneer hyzich3 zon-

• der

Sluiten