Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ga AMSTERDAMS IIL Deïü

#88.

Wisfelbrieven met de verfchenen intrest Coupons.

a. „ Zullende deze Wisfelbrieven, in naame en voor rekening van Hun Ed. Groot Mog worden aangenomen ( of geaccepteerd) by een of meer Heeren, van wegens Heeren Gecommitteerde Raden, hier toe fpeciaal geauthorifeerd.

3. „ Die in Bankgeld, zullen betaalbaar zyn ten Comptoire der Gemeene Lands Middelen te Amfterdam; en die in Kasgeld , by alle de Gemeene Lands - Comptoiren, zo te Amfterdam, als in 's Hage, en by alle de Ontvangers in de refpective Steden, zo als by het doen der fournisfementen zal gerequireerd worden.

4. „ Gelyk dezelve ook zullen worden «itgegeeven op Naam, of aan Toonder» na keuze.

5. „ By ieder der gemelde Wisfelbrieven zullen worden gevoegd vyf Coupons, a ƒ 40 - : - : voor de jaarlykfche intrest, a 4 pet., vry van alle belastingen; betaalbaar die in Bankgeld in de Wisfelbank der Stad Amfterdam; en die in Kasgeld, ten Comptoire, waarop dezelve luiden.

6. „ En ten einde aan dezelve Wisfelbrieven alle mogelyke verzekeringe en foliditeit te doen erlangen, zyn de refpective Ontvangers onwederroepelyk geauthorifeerd, om deze Wisfels en Coupons, ten Comptoire, waarop dezelve luiden, ten preciefe verfchyndage te betalen, als mede*

Sluiten