Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s34 AMSTERDAMS III Deel.

en godsdienstige geftichten, mitsgaders die tot bevordering van wetenfchappen en nuttige oefeningen van ftads wege zyn aangelegd, als daar zyn de mindere Schooien en de Anatomie, de ftads Apotheek en het Collegium Medicum fpecialyk daar onder bepreepen; gelyk mede over dezer ftads jagten en jagthavens.

b. Het oppertoevoorzigt over-alle openbare markten, mitsgaders over alle gilden van neeringen, handwerken en arbeiders, welken niet tot het departement van den koophandel behooren; mitsgaders over alle andere voorname en andere neeringen, tot geen gilden behoorende, voor zo verre daaromtrent by policicque keuren van ftads wege is voorzien; gaande ten dien opzigte, al waar het noodig zoude mogen zyn, de concert te werk met het Committé van koophandel en zeevaart; even zeer als in het oppertoevoorzigt door dit Committé te houden over de veér-, beurt ren marktfchepen, mitsgaders ( de modderwerken uitgezonderd ) over alle ftads vaartuigen, fchuiten en fchouwen; gelyk mede over de boden, voerlieden, jagers, en afte andere in ftads dienst of werk geëmployeerde perfonen, de wyk - en brandmeesteren fpecialyk daaronder begrepen; en voorts ook over dezer ftads couranten en drukkers; mitsgaders in het generaal over alle perfonen en zaken, waaromtrent het huishoudelyk beftier dezer ftad eenige voorziening zoude mogen veréisfchen, voor zo verre zulks niet gedemandeerd is aan eenige van de andere Committés, of

voor

Sluiten