Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NADERE AMPLIATIE

DER

ORDONNANTIE

OP HET

WERKEN fan de TURF.

ïjS§9fB MAGISTRAAT van 'sGRAAVENHAAGE ïlir Sl in ervaarinS gekoomen zynde, dat verfcheide Turf§j*gfe^ tonfters hare bediening in perfoon niet waarneemcnde, tot dit werk andere onbeëedigde perfoonen gebruiken, die door hare verkeerde handelwyze de Ingezetenen dezer Stad regtmaatige reden van klachten geeren, zo hebben Hun Edele Achtb. by Ampliatie van voorige Ordonnantiën, geordonneerty gclyk geordonneert word by deeze :

Art. Xj

I kon;ü:^Jjke Ei'Êuorasek j

1 , Verz. Plakkctsji ■ i

261

Na

9^

CD

Sluiten