Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXU. Boek. Geschiedenissen. 5

vinden daarin in het vervolg te maken. En zullen de gegyzelden mede in het Werkhuis, zo na mogelyk, zodanige flaapftede hebben, als die zy respect velyk thans ia de gyzeling hebben, en aan dezelve vryftaan, zich door hunne vrinden van bedden en beddengoed te laten voorzien, 't welk by ontflag weder zal worden te rug gegecven. Ook zal hen worden toegedaan, om zich deze of gene verfnaperingen door hunne vrinden of bekenden te doen bezorgen» welke alsdan door de wacht, die aan de poort van het achter - gebouw post houd, zullen worden aangenomen, om verder aan het departement van de gyzeling te worden overgebragc, en aan den opzigter aldaar overgegeeven, zullende daarby moeten gevoegd worden een briefje, met den naam van den gyzelaar, voorwien hetzelve is gefchikt.

5. „ De gegyzelden zullen zich geduurende hun verblyf in het Werkhuis gefchikt moeten gedragen, en zich onthouden van het verwekken van onrust en moeijelykheid, van welken aart ook; en zo dezelve zich aan disorders fchuldig maken, zal het Committé van Justitie, op klagten van Regenten, dezelve na exigentie van zakendoen corrigeren, onverminderd de mefures, welke door Regenten inmiddels mogen worden genomeri, om de goede orde te maintineren en te verzekeren.

6. „ Ieder der gegyzelden zal tweemaal ter weeke mogen worden bezocht, op zodanige dagen en tyden, als voor ieder hunner

A 3 zal

1796.

Sluiten