Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5 )

lmionair Provinciaal wat dus in (laat van het vertrouwen des Volks, en de Vriendfchap der Franfche Natie verbeurd hebbende Staaten vervallen te verklaaren van hunne Posten, de Nieuwverkorene aan te (lellen, en in den plechtigen Eed te A 3 nee-

waar KJ het Volk zelve alleen Souverain is en wil zijn — dagen waar in

— ook hier — het fweet en bloed der nijvere Burgerij en dappere Krijgslieden niet langer nutteloos verkwist en ten gevalle van eenen fnooden en ondankbaareu Despoot Willem den Vijfden tot de onzaligste cindens vergoten worden Zat. — Dagen eindelijk waar in, — dank zij der Goddelijke Voorzienigheid; — de Heilige Redtten van den Menfch geëerbiedigd werden, en ~ {althans wij bidden en verwachten.het) geëerbiedigd blijven zullen.

Wel na dan Burgers', daar naauwlijks dekiuijlers, waar mede men den Jchtbaaren en Deugdzaamsn Friefchi Burger geboeid had, en door Buitenlandfche Magt geboeid hieldt, verbroken zijn, of gij bef peurt reeds op de gevoeligjle wijze hoe gij het vertrouwen der Natie"mist, zo is het daarom, dat wij, overeenkomjlig de wil der Natie en onzen plicht, U verklaren van uwe Posten als Volmachten ten Landsdage, en daar uit voortgê. vloeide Cbmmisfien in het Mindergeial en Gedeputeerde Staaten vervallen

— ontzet — en, mitsdien, ontflagen-van den Eed bij het aanvaarden van dezelve gedaan — doch niet van uwe verantwoordelijkheid, ten welken einde wei expres met allen ernst van U gevergt wordt in dit Land, onder uwe Medeburgers, aanv/eezig te blijven.

Keert dan — op die voorwaarde — in den thans etrbiedwaardigen Burgerkring te rug, en geniet daar niet alleen de veiligheid van uwe Perkonen en Goederen, welke aan alle Menfchen toekomt, maar leer ook bij ondervinding,-dat de bewerkers en bevorderaars der tegenwoordige omwendh:* van Zaaken, — niet gelijk ■ die van 1787 — door wraak, eigenbelang', heerjchzucht en te gelijk jlaafsche onderwerping aan den Tijran Willem den Vijfden, dit zelf heerfchte over Hen wier Dienaar hij behoor:.", en voorgaf te zijn; neen! raaar door deugd — braafheid — en zachtmo: dikheid in het handhaven van de Heilige'Rechten van den Menfch, gedreven en befluurd worden.

Na wélkers verrichting het Committé v'ervo'gons te rug keerde, na de Fraternitcit, alwaar de Provifioneele nieuwe rerkoréne Staats Leeden zich bevonden. — Welke zich kort daar na onder het fpeelen der Klokken, en bet losfen vsn het Gefchut c:n de Stads Wallen enz.-, insge-' lijKS met alle plechtigheid naar het LandfcbapShmi begaven om aldaar. Sesfie te neeinen, zijnde bij deeze gelegenhj'd s verders de geheele» Schutterij in de Wapsren seweest.

Sluiten