is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzaameling van placaaten, proclamatien, notificatien, enz. door het Committé revolutionair [...] aanvang nemende met [...] het begin der revolutie; dus van den 7 februarij 1795 tot den 23 junij 1796 ingesloten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 79 )

litigieus fluk -goed hij farneertj in welken gevalle die gene, aan wien na 'c einde van hec dispuit of proces bevonden zal worden het goed toe te behooren, verpiigc zal zijn, zo de •furneerder hec bigcer.c,, bet gefumeerde, tegen overgave van het Reepis of de Obligssie, te reiUtueere». -

18. Dat .een Bezitter van ifideicomtr/sfaire ©f te lijfflonde btfeten ;of in vn^tgebruik genoten wordende goederen, de begrooting derfelver z»l moeten doen als van vrije goederen; eu, zo zulks verkiest, bet furnisfement daar van zal kui-nen doen afzonderlijk en met uitdrukking, in welke qualiteit tój furneert, en zullen die geene, welke daar na de lijfcogt, het vrugtgebruifc. of de fideicemmisfaire goederen bekomen, in dat geval verpligt zijn van den furneerder of zijne erven de Recïplsfen of Dbhgatien over te nemen tegen reftitude van het gefurneerde.

19. Dat, ingevalle van onvermogen van dusdanigen Bezitter om de te farneerens fomma in gelde te contribueeren, denfclven bij dezen word gegeven de vrijheid (fchoon ook süe alienatie of vermindering bij uiteffte wille of ander.zins waare verbooden, hier aan bij deezen in zo verre derogeei.ende ) om de losfe goederen en effeaen, tot zoorrgelijke befvaarde boedels of goederen beboerende, ten meeften voordeele te gelde ce maken en met- de montant het furnufement te doen: des als dan op het Recipis werde aangetekend, voor welk bef.vaard goed de betaling gefebjedt; en dat naderhand bij 'c uitgeven der Lands Obligatien, dusdanige Obligatie voor af werde gebrandmerkt, met melding, dat behoort tot het goed, hec geen befwaard is. En zal die Obligatie, in plaats van hec te gelde gemaakte, in dien Boedel fubin»

treeren, ...

2.0, Dat, ingevalle de losfe goederen en etteren, bier boven gemeld, in zulke boedels of onder zulke goederen niet mogten exfisceren, of tot het furnisfement niet toereikende mogten zijn, zoortgeüjke Bezitters zig zuilen mogen adres-