is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzaameling van placaaten, proclamatien, notificatien, enz. door het Committé revolutionair [...] aanvang nemende met [...] het begin der revolutie; dus van den 7 februarij 1795 tot den 23 junij 1796 ingesloten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8i )

Art. 2f.

Waar dé betaling te doe», en hoe de Perfoonen, die tot de» ontiang/2 vaceeren, zullen moeten handelen.

Dat het fumisfement in deze Negotiatie zal moeten gedaan worden in de Grietenijen of Diftriften, en in de Sceeden aan zodanige Perfoonen, als daar toe door de refpective Municipaliteiten van Diftriéten en Steden, fpeciaal zullen worden ge-, qualificcerd.

a6. Dat de ontvang» der penningen zal gefchiedén in tegenwoordigheid van een Commisfaris uit de Municipaliteity benevens den Secretaris; welke daar toe tusfehen den 11 Maij en 6 Junij zullen moeten vaceeren, alle dagen van 's morgens; negen Uuren tot 's avonds zes Uuren, uitgenomen op Zon, Feeft- en Regtdagen.

27. Dat aan de betalende Ingezetenen, die het fumisfement in perfoon of door Gelastigden kunnen doen, door de refpective Ontvangers zullen worden afgegeven gerommerde Recipisfen, (volgens een hier agter geinfereerd Formulier,) met uitdrukking van den naam van hst Diftrict of Stad, waar gefurneerd word, op naam of aan Toonder dezes, ter keuze van den Belegger, ten einde niemands boedel buiten zijne wille openbaar werde: moetende deze Recipisfen door den Ontvanger, met bijvoeging van den datum worden vertekend, en tevens door den Commisfaris uit de Municipaliteit, als ter zijner priefentie gefchied, meede ondertekend.

28. Dat, om confufie voor te komen, in ieder DiftricT: en Stad de Nommers der Recipisfen zullen beginnen met No. 1. en vervolgens doorloopen, naar gelang, dat dezelve worden uitgegeven.

2y. Dat de Ontvangers de Recipisfen, benevens de nommers en datums, accuraat zullen moeten boeken; en tevens de Secretaiisfen, als bij den ontvangft prEefent zijnde, daar van een eeven accuraat Contra-boek houden, voor en al eer een L Reci-